ТЪРСИ

Какво представлява офисът и работния процес?

Успехът в бизнеса до голяма степен зависи от неговотоправилна организация. Мениджърите и обикновените работници трябва да знаят каква е работата в офиса. Какви са неговите характеристики, какви видове има и какви регулаторни документи трябва да се вземат предвид при организирането на работния процес?

Какво представлява офисът?

Всяка организация, независимо от форматасобственост и особености, създава в процеса на своята дейност разнообразие от статии. Те могат да бъдат нареждания и букви и протоколи. Всички те се отнасят до организационна и административна документация.

какво е работа в офиса

Работата в офиса е създаването надокументи на организацията, извършени съгласно определени правила и изисквания. По-често в предприятията се разпределят специални служители, заети само в тази сфера. В малките фирми функцията на секретар може да бъде възложена на почти всеки служител.

Ако разбирате същността на терминологията (какво еофисна работа), тогава произхода на думата ще стане ясен. Това, преди всичко, определя официалната информация на материален носител. По време на този процес се създава организационен и административен документ, който впоследствие инициира определени действия.

Терминът "управление на записите" се е появил доста отдавна, но едва в средата на миналия век той е формализиран, фиксиран в нормативни документи на държавно ниво.

Работата в офиса и документооборота - какво е това?

Организацията не може да съществува независимо отзаконодателство. В него винаги има работа в офиса и документооборота. Какво е това, какви са особеностите на прехвърлянето на ценни книжа, как да ги регистрирате правилно? Тези въпроси се решават от специалисти: секретари, архивисти, служители на персонала.

Работата в офиса включва записване на информацияна материален превозвач, създаването на хартиен или електронен акт. Въз основа на това се създава циркулацията на документацията на организацията - движението на заповед или писма, започващи с нейното създаване и завършване с изпълнение и изпращане в архива или унищожаване.

документи и работни потоци какво е това?

В зависимост от това къде се създава бизнесапо отношение на служителите и управлението на организацията потокът от документи е разделен на външни и вътрешни. От източника ще зависи от по-нататъшния път на поръчката, поръчките, буквите.

Вътрешният работен поток на организацията преминава през следните етапи:

 • създаване на проект на документ;
 • координация;
 • подписване на проекта на документ, дата и регистрационен номер; от момента на регистрацията се счита, че е официално издаден и приет за изпълнение;
 • довеждане на съдържанието на изпълнителите и контрол;
 • изпълнение на инструкции;
 • изпълнение на изпълнения документ за последващо съхранение, в зависимост от времето и необходимостта;
 • унищожаване на бизнес документи с изтекъл срок или регистрация за архивно съхранение.
  какво е работата на съда

Степените на външно разпространение на документи обикновено са сходни, но има някои разлики:

 • Документите идват в компанията отвън. Това могат да бъдат документите на по-висши и по-ниски организации, клонове, нормативни актове от официални органи, съдебни заповеди, писма на граждани.
 • Всички бизнес документи, получени в организацията, трябва да преминат през процедурата за регистрация без неуспех. То потвърждава, че те са взети за контрол.
 • Следващият етап е работата с документа, запознаване или изпълнение на инструкциите.
 • При необходимост се прави официален отговор.
 • Последният етап е регистрацията за дългосрочно или архивно съхранение и евентуално унищожаване.

Освен това, във връзка с ръководството на организацията се различават следните видове работни процеси:

 • възходящ - от подчинени на надзорни (обяснителни бележки);
 • надолу - от ръководството до служителите (поръчки);
 • хоризонтално - между връстниците (актове, протоколи).
  какво представлява офисът и документооборота на секретаря

Всички етапи на движението на документи се определят в специални списания. Те могат да се извършват в няколко варианта:

 • дневници за движението на документи;
 • картони за документи;
 • управлението на електронни документи е най-често срещано в по-голямата част от организациите.

Характеристики на воденето на съдебни регистри

Мнозина се чудят какво е съдебноофисна работа и каква е разликата от общото. Съдебният процес е малко по-различен пакет от документи и съществени доказателства. Правилното съхранение и движение осигуряват прозрачност на системата за прилагане на закона. Управлението на съдебните регистри, за разлика от организационните записи, не може да бъде доброволно. Тя се извършва от упълномощени лица и е строго контролирана. За него всички етапи, включително унищожаването, са нормативно и стриктно дефинирани.

Секретар функции

Повечето служители на предприятието много смътно си представят каква е работата на офиса и документооборота. За секретар това е професионална дейност.

Какво представлява наръчник за водене на запис?

Секретариатът на предприятието изпълнява основната функция за подпомагане на управлението на документи. В зависимост от формата и особеностите на работата, организацията на службата за работа в офис на предприятието е разделена на следните видове:

 • Централизирана - всички секретари са в един и същ отдел и се отчитат пред главния чиновник или старши секретар.
 • Децентрализирани - секретарите и служителите, които изпълняват задълженията си, са разпръснати в организационните единици и са подчинени на различни надзорни органи.
 • Смесени - най-често се срещат в големи организации.

Особеностите на документооборота в предприятието ще зависи пряко от формата на приетия секретариат.

Инструкция за работа в офиса

Независимо от размера и формата на собственост, ввсяка организация трябва да има регулаторен акт, регулиращ движението на документи. Какво представлява ръководството за записване и как да го компилирате? Този въпрос тревожи не само секретарите, но и лидерите.

какво е работа в офиса

Инструкцията за работа в офиса е вътрешнанормативният акт на организацията, одобрен със заповед или указание на ръководството, за неопределено действие. Той описва всички етапи от преминаването на документа, списъци с длъжности, чиито подписи могат да удостоверяват автентичността на официалните документи, дават примери за дизайн, формуляри и формуляри.

Управление на офиса

В малки организации с ниско ниво на документооборот (по-малко от 200 на година) няма съмнение какво е управлението на управлението на записите. Всичко се решава от самите служители или дори от главата.

Ако задълженията за водене на отчет не саса за директния служител и не са описани в трудовия му договор, следва да се издаде указ за налагане на тези функции. Този документ трябва да съдържа подробности за допълнителните отговорности, отговорности и компенсации.

Характеристики на управлението на документацията на персонала

Ако в организацията има поне един служител,тогава ще бъде необходимо да се създадат трудови документи. Въпросът, какъв е записът на персонала, е особено актуален за предприятията с малък брой служители.

Управлението на документацията за персонала е осигуряването надвижението на конкретни документи, свързани с трудовата дейност на служителите на предприятието. Обикновено тези задължения се изпълняват от служителите на специалната единица - персонала. Техните функции включват получаване, обработка и съхраняване на документацията на персонала. Включително обработка на лични данни, които са тайни.

какво е управлението на записите по ЧР

Работният процес на персонала обикновено се провежда отделно от общото, при спазване на правилата за тайна и функции за съхранение.

Оптимизиране на офиса

Въпреки бързото развитие на цифровите технологиитехнологии, много организации трудно могат да оптимизират работния поток. Продължете по стария начин, за да пазите хартиената кореспонденция и да провеждате редовни регистрационни дневници.

Това се дължи на два фактора:

 • съпротива срещу нововъведения на служителите на предприятието;
 • липса на финансиране.

Мениджърите трябва да помнят, че оптимизирането на работния поток със значителни инвестиции дава забележим икономически ефект.

 • Оценка: