ТЪРСИ

Приемане на римското право. Характеристики на формирането на правната рамка на новата Русия

Това, което обвързва Русия в нейните трансформации,настъпили през последните години, с произведенията на речници коментатори от ХI век, ангажирани в дейността на университета в Болоня изучаване на римското право? На какъв етап от правната наука за частната собственост, подхранван от корените на постиженията на мислителите на робската римска империя, беше основата за уреждане на възникващите отношения на капиталистическото общество в Западна Европа? И защо романското право се развива само в една посока, а вторият (публичното право) неотменимо е отишъл в историята?

Логиката на отговора на всички тези и много други въпроси,зад която стои приемането на римското право, е сравнително проста и очевидна. Но процесът на проникване на закона, използван в дните на Древния Рим на територията на Западна Европа и още повече в патриархалната Русия, е доста интересен и достоен за особено внимание.

Приемането на римския закон предполага широко разпространениенабор от действия за възстановяване, която включва заеми и подбор, обработка и усвояване на норми и идеи, теоретични основи на римското право, които демонстрират тяхната пригодност за регулиране на отношенията на обществото, да стъпи на по-високо етап на развитие. Проследяване се извършва прием на римското право в Западна Европа, можете да изберете честотата на този процес.

На първия етап, изследване на римлянитеи възраждането на Ренесанса само я стимулира. При излизането на Европа от Средновековието интересът се дължи не само на постиженията на изкуството и културата, свързани с Древна Гърция и Рим, но и от наследството на мислители и учени от тези древни империи.

На втория етап принципите на частните отношения поемат общественото мнение, както и използването му в дейностите на практикуващите съдии.

Третият етап беше процес, когато идеи, които плаваха във въздуха, започнаха да се реализират след внимателен анализ и обработка в нормите на приетите закони.

Говорете за безусловно приемане на принципитедревни права не е необходимо. Всъщност, имаше прием на римското частно право. Но публичното право, независимо от аурата на величие появиха около цялата античност, е напълно некомпетентен в новата икономика. Задачата на немската империя заглавие "Свещената Римска империя", създаването на много държави сенати, значително разпространение на титлата император Наполеон и дори възраждането на поста на първия "консул" е карнавал сърма, не успя да съживи римските държавни агенции. Нови връзки в общността, а не само да се сложи край на Римската публичното право, но и изискват задълбочен и радикално преразглеждане на основите на частното право. И само благодарение на оригиналния си гъвкавост обеща способност за развитие на настъпили рецепция на римското право във формата, в която се възприема от съвременната юриспруденция.

Много противоречиво е приемането на римлянитеправа в Русия. Дори самото съществуване на процеса води до противоречия между специалистите по право. Има процес на гравитация на руското право към романо-германските традиции, които се основават на римското право. Но в Русия има широк списък от обстоятелства, които засягат особеностите на развитието на правото като цяло и гражданското. Това е и силата на традициите, които се връщат към епохата на предреволюционната Русия. Римският закон, дори в периода от XIX - началото на ХХ век, търси генетична приемственост с реалните, наследствени и задължителни права на Русия. Също така дългото съществуване на административни и командни отношения в обществото играе важна роля в развитието на цели отрасли на руската наука, включително теорията за държавността и правото. Това е особеност и несъгласие в разбирането на същността на процеса на рецесия, който предизвиква несъгласие между правните анализатори.

Но без значение как е, бърза активностразвитието на нови отношения в обществото насърчава науката за законотворчество да създаде мощна правна рамка, основана на научни открития, а не на политически идеи. И в този случай е частното право на Рим, което помага да се организират правни отношения в новообразувано общество.

  • Оценка: