ТЪРСИ

Конституционна структура на Руската федерация

Конституционната система на Руската федерация е определен ред, в който се зачитат свободите и правата на човека и гражданите. В същото време правителството действа в съответствие с Основния закон.

Редът, по койтоконституционната система на Руската федерация, започва с определянето на принципите на формиране на властта спрямо гражданското общество и индивида. Тези принципи се съдържат в първата глава на Основния закон.

Конституционната система на РФ гарантира представянетодържавна власт. В една демократична държава с подобно споразумение обществото заема особена позиция. Държавната система на Русия предвижда, че гражданското общество действа както като система под контрола на правителството, така и като саморегулираща се структура. В същото време правителствената власт се разглежда като система за управление, която е в същото време в зависимост от саморегулиращото се общество и неговите нужди.

Конституцията на Руската федерация е основният закон в нейната основаизключително хуманистични идеи. Те произтичат от неприкосновеността на свободите и правата на човека и гражданите. Конституционната система на Руската федерация не поставя гражданите под държавния иго. Силата се смята за официален представител на народа, компетентен да решава изключително тези въпроси, които са определени в Основния закон.

Поради факта, че този тип състояниеустройството включва специална система от обществени отношения, в нейната консолидация включва не отделни правни норми, а дори и някои правна дисциплина, абсолютно всички сектори на закона и руските закони.

Основите на конституционната система на Руската федерация са:основните основи на страната, както и принципите, предназначени да предоставят на Руската федерация характера на конституционна държава. Така че, съгласно разпоредбите, изложени в основния закон, Русия е демократична федерална държава, основана на закона. Демократизмът на страната се отразява главно в осигуряването на демокрация, местното самоуправление, както и разделението на властта в съдебната, изпълнителната и законодателната област.

Конституцията на страната казва, че катоединственият източник на власт и носител на суверенитета е многонационалният народ. Това показва, че страната е обявена за демократична. Заедно с това, съгласно разпоредбите на Основния закон, това е и законна власт.

Правото на закона е различно в тованезависимо се ограничава до правните норми, които са в сила в него. Тези норми трябва да се подчиняват на всички длъжностни лица, органи, граждани, обществени асоциации. В това отношение основата на върховенството на закона е принципът на върховенството на закона.

Съгласно разпоредбите на Основния закон,равнопоставеността на свободите и правата е гарантирано независимо от пола, длъжностното и имущественото положение, отношението към религията, расата, мястото на пребиваване, принадлежността към социалните образувания и други обстоятелства. В същото време се забранява ограничаването на правата на гражданите под каквато и да е форма върху социална, расова, религиозна, езикова и национална принадлежност.

В същото време същността на върховенството на закона не е такасе ограничава само до защитата на правата и свободите на личността. Принципът на законната власт също така предвижда равнопоставеност и ограничаване на дейностите на органите. По този начин се гарантират свободите и правата на личността, правната и справедлива сигурност на индивида както в отношенията с властите, така и с други хора. В резултат на това върховенството на закона се явява под формата на комбинация от субективни граждански права и обективния ред на действията на властта.

  • Оценка: