ТЪРСИ

Закон за образованието, неговите източници и принципи

Образованието у нас е официално обмисленоприоритетна област на държавата. За правилното функциониране на такава мащабна социална институция са необходими ефективни инструменти за регулиране и стимулиране.

образователно право

Образователното право е колекцияправните норми, които контролират дейността на образователните дисциплини. Също така в сферата на нейното въздействие е процесът на обучение на младото поколение. По-специално, законът за образованието работи в три основни области:

1. Той играе ролята на арбитър между субектите на образователната дейност за признаване на образователна институция в международен план (човешкото право на образование, легитимността на международното сътрудничество на образователните институции и др.).

2. Регулиране на отношенията между образователните институции и държавните органи (атестация, акредитация, създаване, лицензиране и други необходими процедури).

3. Законът за образованието установява реда на взаимоотношенията между образователните институции и учениците или техните родители. Те включват правилата за приемане в учебните заведения, списък на учебните програми, съдържанието на окончателните изпити и др.

Източниците на образователно право са международни и руски правни закони, норми и актове, които регулират сферата на образованието.

принципите на образователното право
Направени са международни източнициКонвенцията за правата на детето (член 28), Декларацията за правата на човека (член 26), Конвенцията срещу дискриминацията в областта на образованието (член 1) и други международни споразумения.

На руските законодателни актове, регламентиращидържавната политика в областта на образованието, включват Закона за образованието (1992) и Закона за висшето и следдипломно професионално образование (1996 г.).

В допълнение към двата основни закона съществуват и:

1. Профили "сегментни" закони, свързани с определена сфера на образование.

2. Недъг, съдържащ правните норми и разпоредби. За тях
включват:

1) постановления на президента на Руската федерация;

2) Решения на правителството, засягащи конкретен проблем в областта на образователните дейности;

3) други нормативни актове, приети в субектите на Руската федерация, които имат частична независимост. Приетите норми не трябва да противоречат на основните федерални закони.

Образователният закон гарантира, че населението получава качествени познания,

източници на образователно право
отговарящи на международните стандарти. Освен това процесът на обучение трябва да отговаря на редица изисквания. Във връзка с това официално са изброени следните принципи на образователното право в Русия:

1. Хуманистичният характер на образованието, защитата на живота и здравето, признаването на човешкото право на свобода на самореализация, развитие на индивида, творчески способности.

2. Обучение в изучаването на упорита работа, кураж, уважение към другите, любов към природата, към семейството, към родината.

3. Спазване на единния културно-образователен стандарт, но същевременно запазване на националните характеристики и насърчаване на регионалните традиции.

4. Достъпност и качество на образованието, както и неговата адаптивност.

5. Светски характер.

6. Свобода и плурализъм.

7. Демократично управление на дейността на образователните институции, тяхната автономия.

  • Оценка: