ТЪРСИ

Гаранции за качеството на стоките и услугите. Гаранция на производителя. Държавен контрол на качеството

Законът за радиочестотния спектър създава гаранции за качество завсеки продукт, за да се защитят правата на потребителите. Член 469 от Гражданския кодекс уточнява видовете и условията за спазване на правилата. Но производителите често се опитват да нарушават изискванията на регулаторните документи, като създават допълнителен договор за услуги, завършващ преди изчисления период. Те не знаят, че такъв трик не отменя задълженията, общи за всички.

Основни разпоредби

Системата за осигуряване на качеството установява условияСпазване на задължителния период, когато производителят или продавачът предприеме необходимите действия за запазване на продуктите в подходяща форма за употреба. Този период се изчислява за всеки тип продукт по свой начин, времето се избира въз основа на принципа на разумност.

Осигуряване на качеството

Членове от Гражданския кодекс от 469 и 470 установяват какви гаранции за качество. Регламентите работят във всички области на живота на гражданите:

 1. Обслужване на хора, недвижими имоти, инсталирано оборудване.
 2. Придобиване на продукти от общо предназначение и стоки със специално предназначение.

Условия за спазване на изискванията на Гражданския кодекс

Член 469 от Гражданския кодекс определя гаранционния срок,инсталирани за всеки отделен продукт. Комплексните продукти изискват отделен договор за услуга, докато производството стартира при пълен капацитет. Максималният срок не е определен в нормативните документи и следователно няма никакви ограничения. Въз основа на това, осигуряването на качеството се определя от два компонента:

 • законовите изисквания;
 • допълнително споразумение.

Срок на допълнителното споразумение на практиканадвишава законно установения срок. Ако производителят е посочил време, по-малко от действителното връчване на стоките и е отказало връчване, тогава в съда споразумението ще бъде обявено за невалидно.

Съдържание на законодателството

Гаранции за качество са установени в член 469. Продавачът трябва да даде стоките на купувача при правилна употреба. Целта на придобиването трябва да бъде, както е посочено в описанието.

Система за осигуряване на качеството

Ако закупеният продукт има няколко части,осигуряване на качеството им. Продавачът трябва да поддържа стоката в състояние, подходящо за употреба през определения период. Въпреки това, изискванията на закона се вземат предвид само по време на покупката.

Гаранцията на производителя предвижда съдържаниетостоки в състояние, което позволява използването му. Но е позволено да носят материали естествено от действията на купувача, което не засяга изискванията на първите 4 точки от член 469. Допълнително споразумение между участниците спомага за подобряване на привлекателността на стоките за потребителя.

По този начин параграф 1 от горепосочения член не водиконкретни срокове. В бъдеще този период определя проверката на качеството на стоките. Съгласно решението на съда е определено действително необходимото време за изпълнение на задълженията от страна на продавача. Договорената основа на отношенията с купувача помага да се поправи положението.

Как гарантират, че изискванията са изпълнени фабрично?

Извършва се държавен контрол на качествотоза да се защитят купувачите от стоки с ниско качество. Фабриките имат специални технически надзорни услуги. Навременното отхвърляне на продукти, които не отговарят на технологичните изисквания.

държавен контрол на качеството

Контролът и откриването на дефекти се извършва на всички етапи:

 • подбор и доставка на суровини;
 • контрол на съответствието на производствената технология;
 • поддържане на дефектни твърдения въз основа на резултатите от проверката на крайния продукт.
 • съхранение, продажба на продукти;
 • транспортиране и изхвърляне.

Не се изисква инсталиране на сложен тип технологияедин месец или дори една година. Следователно гаранционният срок се определя след инсталирането на оборудването. Показателите за подобряване на качеството на продуктите са постоянна работа в областта на техническия контрол на стоките. Това предполага:

 • търсене на каузата, довела до формирането на брак;
 • разработването на система за управление на качеството и спазването на нейните правила;
 • разработването на инструкции за отстраняване на основните проблеми и разработването на източници на извънредни ситуации.

Как те наблюдават хранителните изисквания?

Системата за осигуряване на качеството обхваща всичкипредприятие за услуги. Персоналът е информиран за необходимостта от спазване на установените правила. Държавната система за управление на безопасността на храните се задължава да спазва установените стандарти, да създава условия за съхранение на готовите продукти.

гаранцията на производителя

Оценката на състоянието на производството се извършва съгласнообщоприети показатели. Стандартизацията се извършва във всеки нов сектор на хранително-вкусовата промишленост. Количествената оценка помага да се характеризира състоянието на всички икономически дейности.

Въведените норми служат не само като защита срещу брака, но също така помагат за създаване на прогнози за влошаване на състоянието на оборудването, за извършване на преждевременни ремонти.

Какви мерки се предприемат за нарушителите?

При определяне на условията за гарантиране на качеството на услугитеДържавните органи се опитват да предотвратят брака и да възстановят справедливостта в случай на нарушения. От страна на купувачите е официален представител на органа за защита на потребителите. Въпреки това, в спорните ситуации, жертвата често трябва да плаща за експертния опит от собствените си ресурси.

Осигуряване на качеството на услугите

Мерките за борба с качествени продукти са:

 1. Постоянен надзор в областта на спазването на регулаторните изисквания в областта на безопасността на продуктите.
 2. При откриване на нарушения се изпращат официални инструкции относно времето за отстраняване на недостатъците. Повредените стоки се отстраняват от производството, ако е необходимо.
 3. Изхвърляне на опасен потребителпродукти: изтекъл срок на годност, токсични материали в състава на детски играчки или други видове стоки. Всички действия се извършват с информиране на потребителите за вреди.

Каква е необходимостта от сертифициране на продукта?

Продажбата на качествени продукти се извършва самослед потвърждаване на съответствие с изискванията и свойствата на продукта. Федералната организация за стандартизация, метрология и сертификация участва в инспекции и определяне на нивото на съответствие.

Какво представлява гаранцията за качество?

За да се спазват стандартите, служителите на държавните ведомства имат определени правомощия:

 1. Вземане на проби и анализ на материалите, използвани за стоката.
 2. Напишете изискванията за премахване на нарушенията, налагайте наказания за неспазване на определените крайни срокове.
 3. Блокиране на възможностите за осъществяване на брака, спиране на производството.
 4. Мониторирайте спазването на санитарните изисквания.
 5. Проверете санитарното и епидемиологичното заключение на хранителните продукти.

От инспекторите се изисква да осигуряват безпрепятствен достъп до производствени цехове и складове. По тяхно искане се представят документи за проверка на съответствието на качеството с установените показатели.

добавки

Всеки продавач трябва да носи отговорностнискокачествена стока. Ако купувачът открие брак, качеството на стоките се проверява от доставчика за собствени средства. Това правило обаче работи само по време на гаранционния период, установен от законодателството или от договора.

Ако производителят не е посочил гаранционния срок,продавачът определя срок от 14 дни от датата на покупката. Купувачът има право да предявява искове след изтичане на определеното време, но делото ще бъде разгледано в съдебна процедура. Изпитът се провежда в рамките на 20 дни от датата на подаване на заявлението.

Проверка на качеството на стоките

В искането купувачът трябва да посочи максималната стойностпълна информация за причините, довели до искането. Проверката се извършва със загуба на декларирани свойства на стоките по време на гаранционния период, в случай на разногласия с производителя за качеството на продуктите. Продавачът е длъжен да извърши проучване на заповедите на държавните надзорни органи и съдилищата.

 • Оценка: