ТЪРСИ

Съдебната заповед. Същността на декретното производство

Съдебната заповед не е нищо повече от асъдебно решение, постановено само от съдия, чиято основа е изявление за събирането на финансови задължения, както и искането на движимо имущество от длъжника.

Съдебна заповед се изпълнява през 2006 гсъответния ред за изпълнение на съдебните решения. Специфична особеност на съдебното решение е липсата на необходимост от съдебно преследване на страните при изслушване на обясненията и съответно на самите производства.

В производството за производство, страните не саответника и ищеца, както е обичайно в производството, а длъжникът е лицето, от което се изисква събирането на вземането, както и самият кредитор или ищецът, който е подал иска в съда. Делата за възстановяване на финансови дългове по правило се произвеждат в съдилищата на мира, които действат поотделно. Съществуват редица обстоятелства, при които един съдия в районен съд издава съдебно решение, включително:

· Предизвикателството на магистрат.

· Липса на възможност за връщане на делото на друго правосъдие за мир.

· Липса на съдии по мира в района и други предвидени от закона условия.

Съдебното разпореждане се издава въз основа на представените от ищеца документи. Процедурата за издаване на поръчка се нарича мандативно производство.

В съдебното разпореждане се изключва наличието на определенидебат и трудности, така че може лесно да бъде отменено. Поръчката, или по-скоро нейното копие, се изпраща на длъжника, който има право да обжалва съдебното разпореждане в рамките на десет дни.

Анулиране на съдебно разпореждане

Отменя се анулирането на заповедта, издадена от съдиятаGIC, чл. 129. Причината за отмяната е възражението на длъжника, получено в срок от 10 дни от датата на решението. На жалбоподателя се предоставят обяснения от съда, че сега претендираното искане може да бъде подадено многократно, но вече като иск. Копия от решението за анулиране на поръчката се изпращат на двете страни в рамките на три дни след отстраняването.

Следователно, ако длъжникът не е съгласен с изискваниятасъдебна заповед, той може лесно да го отмени навреме. Що се отнася до срока, необходимо е да се разбере правилно значението на десет дни, разпределени по закон. Факт е, че наличието на съдебно разпореждане на длъжника трябва да бъде уведомявано по служебен начин, а именно, препоръчано писмо идва на пощенската служба, чието получаване трябва да подпише лицето. Десетдневният срок ще започне да се брои само от момента на подписване на уведомлението за получаване на копие от съдебното разпореждане. Едно редовно писмо в пощенска кутия не е уведомление поради простата причина, че може просто да бъде открадната или погрешно поставена в друга кутийка, което означава пълното ви незнание за съществуването на съдебна заповед. Длъжникът има право да анулира такова нареждане дори след една година.

Какво да направите, ако сте получили известиесъдебно разпореждане? На първо място, трябва да запазите плика с пощенския печат на пощенската служба, който посочва датата, на която е получен. В определеното от закона време трябва да се работи за образуване на възражение за несъгласието му със съдебното решение. Възражението може да бъде изпратено по два начина: самостоятелно в съда или изпратено с препоръчана поща, с известие. В никакъв случай не можете да използвате просто изпращане, съдът може да не получи писма и няма специални причини да реагира на тях от съда.

След като сте направили такива прости манипулации, можетеда отмени съдебна заповед. Когато посочвате причината за възражение, не е необходимо да изписвате подробно цялата си позиция, достатъчно е да набележете накратко необходимостта от предоставяне на документни доказателства от кредитора за размера на исканите санкции, глоби и санкции.

  • Оценка: