ТЪРСИ

Предмет на административното право

Науката за административното право еклон на правото на Руската федерация, специална система от правни норми. Тази система предвижда регулиране на социалните отношения, които се формират в процеса на изпълнение на функциите и задачите на държавните и местните власти в процеса на осъществяване на изпълнителната и административната дейност. Предметът на административното право включва и вътрешноорганизационни отношения в институции, предприятия, организации.

Въпросната индустрия е една от тяхосновно в правната система. Цялата му структура е представена от комплекс от съответни норми. Предметът на административното право е управление. Тези отношения се формират както в областта на публичната администрация, така и в други области. Рамката на административното право има свой собствен метод на правна регулация, вътрешна съгласуваност, включва определени компоненти. Цялата структура има и външен израз, т.е. тя се фиксира в конкретни източници (форми).

Предметът на административното право е взаимодействието от обществено значение в областта на публичната администрация, както и регулаторните взаимодействия, които се формират в други области на обществения живот.

Сред управленските взаимоотношения, регулирането на които се осигурява от нормите на въпросната индустрия, се различават следните:

  1. Групата на взаимодействията се формира вспоред обект. Тази категория включва взаимоотношенията между координирани участници в държавната администрация (вертикални отношения), изпълнителни организации, които не са подчинени (хоризонтални отношения), представители на изпълнителната власт и други субекти, граждани, държавни служители, обществени асоциации.
  2. Групата на връзките се формира вв съответствие със знака на държавната териториална структура. Тази категория включва взаимодействия между централни и субекти на изпълнителните органи, между представители на темите, както и между органите на субектите и местното самоуправление.
  3. Групата се формира в съответствие спосоката на влияние. Тази категория включва по-специално външните отношения, свързани с упражняването на правомощията на външните изпълнителни органи и взаимодействията, които съществуват в рамките на системата.

Предметът на административното право се характеризира сдинамика. Някои отношения, например, обичаи, се управляват от нормите на различните отрасли. Редица взаимодействия, съставляващи предмета на тази правна сфера, са резултат от систематизирането на разпоредбите, установяващи съответната отговорност.

Методите на административното право санабор от методи за забрана, предписване, допустимо въздействие върху регулаторните отношения. Всички компоненти, които съставляват съвкупността от тях, са представени в определено съотношение. За методите на административното право са по-характерни средства за административна форма. Това не изключва използването на диспозитивни техники. Методът, като правило, се представя от едностранната воля на участниците в регулираното взаимодействие. Целият комплекс от средства, използвани в индустрията, се характеризира с динамика. Това се дължи на самата същност на регулираните взаимоотношения.

Характерни методи:

  1. Бан. Приема налагането на определени отговорности по въпросите на регулаторните взаимодействия. Тези задължения включват въздържане от извършване на определени действия под заплахата от използване в съответствие с нарушението на мерките за държавна принуда.
  2. Предписание. Този начин на регулиране налага на участниците във взаимоотношенията задължения да извършват определени действия в границите, установени от административните и правни разпоредби.
  3. Разрешение. Този метод се характеризира с наличието на възможност за избор на най-приемливия вариант на поведение в рамките, определени от закона.
  4. </ ol </ p>
  • Оценка: