ТЪРСИ

Административна отговорност

Понятието за административна отговорност в Русияпредполага (в съответствие с правните норми) готовността и задължението на даден човек да претърпи физически, морални и материални лишения, извършвани от държавната власт. Законодателна основа в този случай е Конституцията на Руската федерация, законодателството за съответните нарушения, което включва законите на субектите на Руската федерация, както и Административния кодекс на Руската федерация.

Заедно с общата административна отговорност има и специални характеристики.

Общите характеристики включват:

  1. Пряка връзка със съдебното изпълнение.
  2. Основата за настъпване на отговорност е извършването на незаконно действие.
  3. Негативните последици за извършителя.
  4. Комбиниране на изпълнението на държавната принуда с морално убеждение на лице, виновно за престъпление.

Трябва да се отбележи, че това е административнотоотговорността възниква, когато е извършено административно нарушение. Обмислете широк кръг от теми, които да се занимавате със съответните случаи.

Административното право регулира видовете отговорност. Прилагането на мерки по правило не води до уволнение от работа или до предишни присъди.

Упълномощено да преглежда случаите на темиопределя административната отговорност по отношение на лица, които не са подчинени на тях. Основната цел на наложеното наказание е предотвратяването на нарушения.

Административната отговорност е разделена на няколко вида. Сред тях трябва да се отбележи, като:

- предупреждение;

- отказ от отнемане на предмета на престъплението или инструмента на неговата комисия;

- Изгонване от руската държава на лице, което няма гражданство, или чуждестранен гражданин.

Субекти на правоохранителните органи (разрешени запривличане) могат да бъдат представители на съдебната власт (съдии), държавни служители. Административната отговорност може да бъде разширена както за физически лица, така и за юридически лица. Лицата могат да бъдат привлечени за извършени престъпления във връзка с официалната им длъжност или дейности. Административната отговорност на служителите често се установява и от длъжностни лица. В този случай е необходимо да се отбележат някои функции. Административната отговорност (за разлика от например дисциплинарната) е установена за престъпления, чиито последствия се простират извън границите на вътрешните отношения. Същевременно служителите на правоохранителните органи могат да бъдат длъжностни лица, с които нарушителите не са подчинени.

Административно нарушение представлява незаконно, виновно действие или бездействие на юридическо или физическо лице.

В процеса на изучаване (анализиране) на различнипрестъпления, по правило се прилага определението за "corpus delicti". Съставът на престъплението е съвкупност (сложни) правни признаци. Тези признаци характеризират един или друг дефект (престъпление, обида). Основните компоненти на престъплението включват обективната страна, предметът, субективната страна, субектът.

Предмет на административно нарушение е нарушението (отношения, които се регулират от нормите на различни правни отрасли и са защитени от закона).

Всички престъпления могат да бъдат комбинирани в определенигрупи, всеки от които има своя основен обект на посегателство. Въз основа на това, главите са формулирани в частта от Кодекса за административните нарушения (например престъпления в областта на здравеопазването, транспорта, информационните и комуникационните дейности и други сфери).

  • Оценка: