ТЪРСИ

Банков закон

Банковото право е отделен набор от правни норми. Неговите функции включват регулиране на връзките с обществеността, свързани с дейността на Централната банка (ЦБ) и търговските банки.

Банковото право включва както правните нормиграждански, и финансова. За граждански стандарти, включва регулирането на формирането и дейността на банките като търговски организации, както и взаимоотношенията между клиентите и кредитните институции. Финансовите правни норми формират принципите на кредитната система, определяне на статуса на Централната банка (ЦБ) на Руската федерация за регулиране на отношенията между централната банка и търговските банки.

Всеки правен отрасъл може да се разглежда като структура в изцяло руския закон, правната наука, а също и като академична дисциплина.

Правното значение на регулирането на отношенията през 2004 гТази област се определя от политическото и икономическото влияние на банките върху икономиката на страната в определен период от време. Освен това регулирането на взаимоотношенията има специфични методи за регулиране.

Банковото право като дисциплина е представено от комплекс от знания. Този комплекс се развива от науката и се преподава в съответствие с плана и с определен метод в образователната институция.

Системата на банковото право се състои от три основни нива:

  1. Подсектори (например валутно право).
  2. Правните институции като съвкупност от правни норми, предназначени да регулират взаимосвързани отношения от определен вид (например института за непарични селища).
  3. Норми на банковото право. Този вид правна норма има всички свои характеристики. Заедно с това има и отличителни черти. Така че не само банковото право може да регулира банковите отношения със своите норми. Има и други отрасли, чиито норми се използват при регулирането на дейността на банките. По-специално, те включват финансови, граждански, данъчни, административни и други отрасли.

Правилата на закона (банковото дело) саформално определения характер, установяват задълженията и правата на субектите в банковите отношения, определят своята позиция (законно). Съответствието с нормите се гарантира и от възможността за прилагане на санкции (принудително изпълнение).

Източниците на банковото право са комбинация от външни форми. Те са официално дефинирани и съдържат регулаторни норми в обществените отношения.

Към системата от източници на руското банкиранеправата включват Конституцията на Руската федерация, международните договори на Руската федерация, нормите на междуетническото право, решенията на руския Конституционен съд и банковото законодателство.

Последният включва законите за централната банка, дейността на банките, несъстоятелността (несъстоятелността) на кредитните институции и други регулаторни актове.

Източниците трябва да включват и вътрешнинормативни актове в банковите организации. Така че в Централната банка - това са разпоредбите, инструкциите и инструкциите, които са задължителни за федералните органи в държавната власт, всички физически, юридически лица, органи в местното самоуправление.

В Руската федерация банковата система е представена от структура,въз основа на конкретни принципи, с регулирани правни норми в обществените отношения. В този случай взаимните отношения се формират в процеса на надзор и контрол на банките, осъществяването на дейности от страна на банките, както и при въвеждането (за нарушаване на нормите на съответното законодателство) на отчетност.

В процеса на функциониране на горепосочената системамежду своите участници отношенията могат да се развиват по два начина. В първия случай правните отношения се наричат ​​вертикални. Създават се взаимоотношения между Централната банка на Русия и другите участници в банковата система. Във втория случай връзката се нарича хоризонтална. Те включват взаимодействие между клиенти и кредитни организации, както и между няколко кредитни институции.

  • Оценка: