ТЪРСИ

Система за конституционно право на Руската федерация

Системата на конституционно право на Руската федерация е достатъчнасложен, структуриран, динамичен комплекс. Тя има свои собствени закони, характеристики на функционирането и конструкцията. В най-общата си форма системата на конституционно право на Русия се разглежда като специфична единица, състояща се от три елемента. Тези компоненти са независими, но са в тясна връзка помежду си. Така системата на конституционно право включва принципи, норми и институции.

Съгласно принципите на разбиране на фундаменталната основа. Тези основи са одобрени в Конституцията на страната. Глава 1 отразява принципите, които определят същността на държавата, позицията на индивида в нея, актовете, в съответствие с които се осъществяват икономическите отношения. Освен това в този раздел е фиксирана процедурата за използване на човешките ресурси, създават се основите на политическата структура в обществото.

Основи, които съдържат конституционната системаправа - това е основната регулаторна рамка за консолидиране на останалите разпоредби в Основния закон, цялата структура на действащото законодателство на страната, както и други нормативни актове на държавата. Другите разпоредби се съсредоточават върху по-нататъшното развитие, както и върху спецификацията на основите. Така че в тях е определена компетентността на органите на държавната власт, редът, според който е необходимо да се осъществи приемането на императивни индивидуални и общи нормативни актове. Освен това се установяват задълженията и правата на гражданите и другите субекти и се определят правни и други гаранции, въз основа на които се прилагат принципите, на които се основава системата на конституционното право.

В същото време, никой от съществуващитесъществуващите норми, независимо от това къде са фиксирани, не могат да противоречат на основната нормативна база на Основния закон. Ако се установи, че има някакви разпоредби, които не съответстват на конституционните норми, тези разпоредби губят своята сила и се признават за противоконституционни. По същия начин те не трябва да противоречат на принципите на вземане на решения и действия на държавни органи, граждани, длъжностни лица и асоциации.

Когато са приложими закони или други регулаторниактовете не съдържат необходимите разпоредби или противоречат на Основния закон, гражданите имат право да упражняват своите права в съответствие с основите, съставляващи конституционния ред. Тези принципи, на свой ред, включват три групи норми.

Първата група включва регулиране на актоветедейността на държавата, държавните органи. Втората категория включва разпоредби, определящи правния статут на лицето в държавата. Третата група включва нормите, определящи правната сила на Основния закон и процедурата, според която са направени промени в него.

В съответствие с формирането на основитеконституционната система, формата на Руската федерация като държава е определена, източникът на държавна власт, методите за реализиране на демокрацията, пространствените граници на функциониране на суверенитета на страната са определени. Освен това са формулирани принципите, според които федералната структура е определена, органите са разделени на съдебни, изпълнителни и законодателни и са създадени определени органи, които изпълняват правителствена власт. Въз основа на член 7 социалната политика в държавата придобива статут на конституционна рамка, която гарантира свободното развитие и достойния живот на всеки гражданин, независимо от вида на неговата дейност.

В същото време държавата няма нито единдоминиране на политическата структура на обществото. В съответствие с основните принципи, които включват системата на конституционното право на страната, се консолидира политическото и идеологическото разнообразие, включително многопартийната система.

  • Оценка: