ТЪРСИ

Земно право

Концепцията за земното право определя специаленкомплекс от социални отношения. Тези отношения се регулират от съответните норми. Land право възниква във връзка с разпределението, опазване, използване на земята.

Съществува специален метод за регулиране на отношенията, които възникват в рамките на тази индустрия. Идентифицирането на неговите особености е важен компонент, характеризиращ земеделското право като дисциплина.

Методът на индустрията се разбира като начин за влияние върху нормите на поведението на всички участници в обществените отношения в рамките на тази дисциплина.

Земното право се изпълнява чрез предоставянепарцели за битови нужди. Процесът се осъществява в съответствие с решението (решението) на упълномощения държавен орган. Същият орган взема решение за извършване на промени в правото на ползване на земята. По този начин прекратяването, възникването или изменението на правните отношения в рамките на определената индустрия се извършва в съответствие с административния нормативен акт. Трябва да се отбележи, че в този случай държавният орган е икономически субект - управител на поземлената собственост на държавата.

Страните, участващи в такива отношения,нямат равенство. Това се дължи на факта, че законът за земята предвижда задължителни разпоредби. От едната страна ги забива от другата страна. В същото време, вторият участник се задължава да изпълни тези инструкции точно и навреме. Така, с помощта на административния нормативен метод, има регламентиране на оттеглянето (откупуването) и предоставянето на земя за опазване на природата, отбранителни цели и комуникации. Съществуват и други отношения, които възникват в областта на държавния контрол върху компетентното използване на парцелите. Административният нормативен метод на регулиране се прилага, когато отношенията възникват поради вторичното и първичното използване на земята. Методът на управление в този случай се използва в тази част от посочените отношения, в която има общ държавен интерес.

Конституционни основи на земното правоопределя основните принципи на тази индустрия. В сферата на държавното управление на поземления фонд тя е тясно свързана с административните норми. На основата на конституционни и административни актове извършителите на престъпления в областта на поземлените отношения са изправени пред съда и се осигурява правно управление на съществуващия поземлен фонд. Гражданското законодателство има специално значение за индустрията. Връзки земя, поради факта, че те се основават на правото на собственост, от природата са собственост, свързани с гражданските отношения. Съществува тясна връзка със законодателството в областта на горите и горския, водния, планинския и екологичния правен сектор.

Отношения, формирани в рамките наВъпросната индустрия се регулира от няколко типа норми. Трябва да се отбележи, че значението на въпроса за определяне на обхвата на разпоредбите, включени в административното, поземленото и гражданското законодателство, се дължи на факта, че правните актове на други сектори не са приложими за всички видове правоотношения.

Поради факта, че законът позволява сделката с обекта и става обект на търговски оборот, значително се разширява възможността за прилагане на нормите на гражданското законодателство.

Трябва да се отбележи, че поземлените отношения през 2007 гв рамките на съответната индустрия, се считат за доста сложни с оглед на факта, че те могат да бъдат регулирани от различни правни актове; заедно с това законодателство за земя в определени ситуации може да надхвърли строгата рамка на споменатите отношения.

  • Оценка: