ТЪРСИ

Принципи на икономическите науки

Икономиката е една от науките, директносвързани с практиката на всеки човек, т.е. емпирична наука. В ежедневната си дейност всеки индивид е изправен пред различни икономически явления. Всяка от нас работи или проучва, повишава квалификацията, получава доходи, плаща за услуги, се обръща към пазара, следи спад на растежа и т.н. Следователно предметът и функциите на икономическата наука са изследването на икономическия човек, хомоекономичността, неговите интереси и действия, свързани със сферата на икономическия живот на обществото.

Принципите на икономическата наука се основават нада проучи начини за максимално използване на ограничени ресурси, които включват резерви на труда и природни ресурси, капитал и други материални ценности. Подобно на други науки, икономиката призовава към набор от доказателства и аксиоми, използвани за анализ при специфични условия. Но икономиката не може да има национално оцветяване, точно както например има американска математика или английска физика. В края на краищата цените на стоките и услугите се определят от съотношението на търсенето и предлагането, увеличаването на приходите води до намаляване на консумираната част от него и до увеличаване на натрупаните.

Но и принципите на икономическата науказначителна разлика от основните разпоредби на точните и естествените науки. И тази разлика е, че икономиката не се занимава с отделния индивид, живеещи в изолация на пустинен остров, както и с член на обществото, която има свои традиции, манталитет има национален вкус, за този въпрос, както и политическа система. Ето защо икономист инструментариум трябва да бъде специфична за страната.

Подразделението на икономиката е икономическисоциология, която съчетава принципите на социологията и икономиката. Целта на икономическата социология е да обедини принципите на двете науки. Икономиката изследва сферата на производство и потребление на групи стоки и услуги на пазара, анализира търсенето и предлагането на определени видове стоки и услуги, изучава икономическото поведение на субекта в обществото, движението на пари и капитал. И социологията развива модели на поведение на различни групи в тази икономическа ситуация и изследва икономическите сили, които могат да повлияят на живота на обществото. Тази наука, съчетаваща принципите на икономическата наука и задачите на социологията, се нарича икономическа социология.

Икономическата наука е представена от две от основните й направления: микроикономика и макроикономика.

Развитието и развитието на всяка наука се формира на базата наосновата, поставена в него от основателите и основателите на този вид наука. Икономиката в този смисъл не е изключение, и модерна икономика се основава на микроикономическата теория, която е създадена от великите икономисти от миналото. Принципи на микроикономиката, като принципите на икономиката, на базата на изследването на законите и индустриални отношения между купувачи и продавачи, между работодател и работник.

С появата и развитието на нови формииндустриални и икономически отношения в 20-ти век, нова наука - макроикономиката. Тя е предназначена за изучаване на тези явления в обществените отношения, тъй като проучването на обратна връзка между инфлация и безработица, между темповете на растеж и VP банкови лихви, между растящата инфлация и спад в местна валута и т.н. Проучването на макроикономиката е необходимо тези аспекти на човешката икономическа дейност, с цел да бъде в състояние да предскаже промени в пазарните условия, възможни правителствени мерки в различни ситуации, променя икономическия баланс, контрол на посоката на икономиката в национален мащаб.

  • Оценка: