ТЪРСИ

Гнозологията е философското преподаване на знанието

Човекът винаги се стреми да познава живота във всичкоширината на неговите проявления. След дългия път човечеството прониква все повече и повече в същността на битието. Гнозиологията дойде да помогне на човека по този труден път. Какво е това учение и за какво става дума?

Епистемологията е философската доктрина за знанието, възможността за познание и нейната природа, граници и много други.

Самата дума gnoseology дойде при нас от гръцкиезика "гнозис" - знание и "лого" - концепция, учение, т.е. доктрина (концепция) на знанието. Важно място в епистемологията е изучаването и изучаването на темата във връзка с обекта, структурирането на техните отношения, каква е истината и как да се определи къде е то. Едно нещо обаче е сигурно: едната е в центъра на това учение.

Епистемологията, теорията на знанието или нещо другоучение за живота, е преминал дълъг път на еволюция като човек е произлязъл, и да се промени разбирането си за света по този път на еволюция и епистемология да развива и разширява познанията си техники.

В древността епистемологията е философската доктрина напознанието разглеждаше субекта като цяло с познания за него и голямо внимание бе обърнато на фокусирането на вниманието върху функционалната трансформация на обект в знанието. И едва в средновековието епистемологията - тази доктрина за живота започва да се разширява и задълбочава и да се доближава до дизайна на класическата теория на знанието. И комбинацията от учението на Аристотел и християнските догматични постулати доведе до появата на двойна истина.

Когато на 17-18 г. се появи опитна естествена наукавъпросът за това как да се определи истината по какъв начин става остър. По това време има противоречия "емпиризъм - реализъм", "чувственост - реализъм" и т.н. Тогава дейността на субекта става по-актуална в процеса на познанието.

През 19 век гнозологията е философската доктринапознание е насочено към откриване на Кант база субективно знание, което доведе до преоценка на природни философия растения, които се насочени към определяне на знанията и абсолютната истина. В резултат на бързото развитие на науката и отхвърляне на метафизическото познание в центъра на философски изследвания е когнитивно отношение.

Когнитивна активност на предмета на класическатаепистемологията е свързана с нейната изолация и е решаваща. Съзнанието на този предмет обаче е прозрачно за него и следователно не е било критерий за надеждност.

Съвременната гнозология е доктрината на проблемавръзка с науката. Научните изследвания са довели до възникването на социалния характер на знанието. Осъзнавайки, че ръстът на науката е неефективна, се стигна до заключението, че науката не се развива формално и социално, но и от учени и техните лични ресурси, организация и условия за комуникация, в която става възможно за насърчаване на знанията на предния й непрекъснато развитие и обновяване. Всички по-нататъшни изследвания в тази област предполага разбирането, че перспективите за развитие на епистемология са свързани с настоящите изследователски ситуации на знанието. В тези случаи е възможно да се проследи роля в познание и социална изява на личността в основата на предмета на външния вид на znaniya.Na базирани проучвания на тези ситуации се вижда ясно, социалната функция на знания, който е намирането и разработването на нови знания и епистемология.

Съвместно проучване с другидисциплини, дават възможност на епистемологията да опише вида на човешките взаимоотношения със света около него.След дългите спорове и фрикции разбирането на ограниченията на първоначалните твърдения на епистемологичната философия стана все по-очевидно. Важна роля се играе в това развитие на хуманитарните науки, където методологията е фундаментално различна от методите на научните изследвания в областта на естествените науки.

Понастоящем епистемологията, тази философска доктрина за познание, продължава да се развива и ни помага да придобиваме и усвояваме нови знания.

  • Оценка: