ТЪРСИ

Жива материя

Живото вещество на биосферата включва както органични (химични), така и неорганични (минерални) компоненти.

Повече от 90% се формират основнокислород, въглерод, водород и азот, съставляват сухоземна растителност. Според експерти живата материя е една от най-мощните земни геохимични сили. Той се развива в пресечната точка на хидросферата, литосферата и атмосферата. При неблагоприятни условия жизнените процеси спират или забавят до такава степен, че няма видими прояви на живот. По този начин се развива състоянието на спиралата анимация.

Живата материя има свои специфични особености.

На първо място, тя се характеризира с огроменколичество свободна енергия. В условията на неорганичния свят живото вещество (от гледна точка на енергията) може да бъде приравнено към краткотрайни потоци от лава, които все още не са замразени.

Една от основните характеристики е степента на химичните реакции. Те в живата материя, за разлика от неживата, текат хиляди пъти по-бързо.

Характерна особеност е съставът. Живото вещество включва независими съединения (ензими, протеини и други). Тези химични съединения показват устойчивост само при благоприятни условия. Тази характеристика до голяма степен е характерна и за минералните компоненти.

Живото вещество извършва произволно движение. V. И. Вернадски, вярвайки, че това движение е до голяма степен саморегулиращо се, разграничава две от неговите специални форми. Пасивното се формира чрез възпроизвеждане и е присъщо на растенията и животните. Директното движение на организми (характерно за животните, а не за растенията) създава активна форма на движение. Живото вещество се отличава и от желанието да запълни цялото пространство със себе си.

Характерна черта е и голямото химическо и морфологично разнообразие. Живата материя, за разлика от неживата, не може да бъде само течна или газообразна среда.

В природата има разпръснати тела -отделни организми. Те съставят жива материя. Освен това тя не е на планетата в една морфологично чиста форма - под формата на популации от организми, които представляват един вид - тя винаги представлява биоценози.

Продължителността на редуването на поколенията осигурявагенетичната връзка на съвременната жива материя с това, което съществуваше в миналите епохи. Характерната черта е еволюционният процес. С други думи, възпроизводството не се основава на принципа на абсолютно копиране на миналите поколения, а чрез биохимични и морфологични промени.

Има пет основни функции на живата материя.

  1. Енергийната функция е абсорбцията на енергията на слънцето по време на фотосинтеза, а разграждането на наситени вещества - абсорбцията на химическата енергия.
  2. По време на живота на някои видовеима селективно натрупване. Тази функция се нарича концентрация. Тя може да се осъществи чрез масово увеличаване на концентрацията на компонентите в средата или чрез специфичното натрупване на единия или другия елемент, независимо от средата.
  3. Деструктивната функция се състои в минерализирането на абиогенните органични вещества при разлагането на неживи неорганични продукти при образуването на компоненти в биологичния цикъл.
  4. Функцията за посредничество е трансформация на физико-химичните индекси на околната среда.
  5. Поради хранителните взаимодействия значителна маса елементи се движи в хоризонтална посока и срещу силата на гравитацията. По този начин се изпълнява транспортната функция.
  6. </ ol </ p>
  • Оценка: