ТЪРСИ

Основните сфери на обществото

Сферите на обществото са съвкупност от отношения на устойчива природа между различните социални обекти.

Всяка сфера на обществото сама по себе си включва социалнитеинституциите, определени видове човешки дейности (например: религиозни, политически или образователни) и установените взаимоотношения между отделните индивиди.

Основните сфери на обществото. видове:

 • социални (народи, народи, класове, възрастови групи и други);
 • икономически (продуктивни отношения и сили);
 • политически (партии, държавни, социално-политически движения);
 • духовност (морал, религия, изкуство, наука и образование).

Социална сфера

Социалната сфера е набор от отношения,предприятия, индустрии и организации, които са свързани и определят нивото и живота на обществото и благосъстоянието му. В тази сфера, на първо място, разчитането на услугите - култура, образование, здравеопазване, физическа култура, социална сигурност, обществено хранене, пътнически транспорт, обществени услуги, комуникации.

Понятието "социална сфера" има различни значения,но всички те са свързани. В социологията - това е сферата на обществото, която включва различни социални общности и тесни връзки между тях. В политическите науки и икономиката - това е набор от индустрии, организации и предприятия, чиято задача е да подобрят стандарта на живот на обществото.

Тази сфера сама по себе си включва различни социални общества и отношенията между тях. Заемайки определена позиция в обществото, човек влиза в различни общности.

Икономическа сфера

Икономическата сфера е набор от отношениямежду хората, появата на която се дължи на създаването и движението на различни материални блага; Това е сферата на обмена, производството, потреблението и разпространението на услуги и стоки. Начинът на производство и разпространение на материално богатство е основният фактор, който определя особеностите на икономическите отношения.

Основната задача на тази сфера на обществото е да решава такива въпроси като: "Какво, как и за кого да произвежда?" и "как да хармонизираме процесите на потребление и производство?".

Структурата на икономическата сфера на обществото се състои от:

 • производствени сили - труд (хора), инструменти и обекти на трудовия живот;
 • производствени отношения - е производството на стоки, тяхното разпространение, по-нататъшен обмен или потребление.

Политическа сфера

Политическата сфера е връзката между хоратапряко свързани пряко с органите на властта и ангажирани с осигуряване на съвместна сигурност. Могат да се разграничат следните елементи от политическата сфера:

 • политически институции и организации - революционни движения, социални групи, председателства, партии, парламентаризъм, гражданство и други;
 • политически комуникации - форми и връзки на взаимодействието между различните участници в политическия процес, техните отношения;
 • политически норми - морални, политически и правни норми, традиции и обичаи;
 • идеология и политическа култура - идеи за политическа природа, политическа психология и култура.

Духовна сфера

Духовната сфера е област на нематериални и идеални елементи, които включват различни ценности и идеи за религия, морал и изкуство.

Структурата на тази сфера на обществото включва:

 • моралност - система от идеали, морални норми, действия и оценки;
 • религия - различни форми на светоглед, които се основават на вяра в Божията сила;
 • Изкуство - духовният живот на човека, художественото възприятие и майсторството на света;
 • образование - процес на обучение и образование;
 • право - правилата, които подкрепят държавата.

Всички сфери на обществото са взаимосвързани

Независимостта е присъща във всяка сфера, но в същото време всеки от тях е в тясно сътрудничество с другите. Границите между областите на обществото са прозрачни и замъглени.

 • Оценка: