ТЪРСИ

Политическата система на САЩ: публичните власти

Политическата система на Съединените щати се определя от тяхното основноЗаконът - Конституцията, приет през 1787 г. Основните принципи и дефиниращи концепции на системата са посочени и в измененията, приети малко по-късно, или в други закони. Конституцията делегира правомощия да упражнява държавна власт на федералното правителство на държавите. Основният закон на страната определя и принципа на разделение на трите власти, според който федералното правителство се състои от независими органи: законодателна, изпълнителна, съдебна. Те, от своя страна, работят отделно един от друг.

Американската конституция се състои от няколко части:

  • преамбюл, който подробно описва основните цели на приемането на Конституцията, техният брой е 85;
  • статии - 7 броя;
  • изменения - 27 броя, първите десет от които са законопроектът за правата.

Политическата система на САЩ: законодателната власт на държавната власт

Върховният законодателен орган в държавитее двукамарен парламент, съставляващ Конгреса на САЩ, който се състои от Сената на САЩ и Камарата на представителите на САЩ. В Сената всяка от 50-те държави има по 2 представители. Специфичният брой лица, които могат да представляват държава, се определя на всяко десетилетие, зависи от размера на населението в определена държава. Въпреки това, дори броят на жителите да е малък, всяка държава има поне един представител в американския Сенат. Сенаторите се избират за 6 години, представители от две години. Всеки от тях може да бъде избран неограничен брой пъти.

Изпълнителна власт на Съединените щати

Изпълнителната власт в САЩ се осъществява самоПрезидентът, чиито правомощия са много обширни. Целият държавен апарат е в пряко подчинение, включително министри, ръководители на отдели. Президентът управлява целия механизъм на изпълнителната власт.

Изпълнителният апарат заедно с президентаформират президентска власт в държавата. Президентът формира администрацията, кабинета на министрите и изпълнителните съвети. Кабинет министрите, от своя страна, не е упълномощен да предприеме действия на правителството, това е консултативен орган, така че президентът не може да следва тези, те съветвам.

Форма на управление в САЩ

Формата на правителството на държавата отразява пътяорганизацията и структурата на висшата сила, принципите, на които се основава взаимодействието между различните й институции и участието на населението в формирането на енергийните единици на страната.

Формата на управление има няколко основни свойства:

  • Начинът, по който се формират ешелоните с по-голяма власт;
  • структура на държавните органи;
  • принципите, които стоят в основата на взаимодействието между властите: законодателна, изпълнителна;
  • взаимодействие между гражданите на държавата и властите;
  • степен на предоставяне на свобода на населението от структурите на властта.

Политическата система на САЩ е определенарепубликанска форма на управление, която е гарантирана от Конституцията на държавата (чл. IV). Републиканската форма на управление в Съединените щати се осъществява под формата на президентска република и има следните принципи: Президент на Република (в този случай САЩ) - главата на правителството и държавното управление, не са отговорни пред Конгреса, президентът няма правомощия да се разтвори в покоите на Конгреса.

Политическата система на САЩ, системата на държаватавластта в страната е изградена на принципа на разделение на властите. Този принцип в Съединените щати се превърна в система на баланси и проверки. Действителните отношения, съществуващи между трите органа, които формират властта в държавата - президентът на Съединените щати, Конгресът, Върховният съд - търпят постоянни промени, но принципът на разделение остава непоклатим.

  • Оценка: