ТЪРСИ

система за маркетингови комуникации

Добре установена система за маркетингкомуникационната организация е важно условие за нейното функциониране като пълноправен икономически елемент и също така влияе върху успешната пазарна позиция. Въздействието на комуникациите в непрекъснато променящите се пазарни условия е много важно, тъй като пазарът е наситен с все повече и повече стоки. В допълнение, потребителите искат да посрещнат нарастващите си нужди и методи на конкуренция, промяна в посоката на сложност, използване на по-сложни средства за работа с информация.

Да планира производството и маркетинга на продуктитеима положителна динамика, е необходимо да се научат как да продават, да произвеждат малко и да формират канал за директни продажби. С използването на стимулиращи средства е необходимо да се постигне, че конкурентните предимства (отличителните свойства) на продадените стоки са известни на целевите купувачи.

Системата на маркетинговите комуникации поставя две взаимосвързани цели: да направи продукта атрактивен и стоката да бъде позната. Какви комуникационни канали трябва да използва тази система?

Каналите за комуникация или комуникационен комплекс са:

- работа на персонала по отношение на личните продажби;

- реклама;

- начини за стимулиране на продажбите;

- връзки с обществеността.

Работата на персонала по отношение на личните продажби екомуникация, представляваща личен и двустранен контакт (диалог), чиято цел е да мотивира клиента да купува, освен това продажбите не са нищо повече от източник на информация за научни изследвания.

Рекламата е платена форма на едностранна масова комуникация, идваща от определен източник, и е пряка или непряка подкрепа за маркетинговата дейност на организацията.

Стимулирането на продажбите допълва рекламата и работата на персонала по отношение на личните продажби и има за цел да разшири и увеличи обема на продажбите на определен продукт.

Публичните отношения са: aцеленасочени действия за създаване на психологически климат на взаимно доверие и разбирателство между стоката и нейната аудитория. В тази връзка, целта на комуникацията е да не продаваме стоките, а да оказваме подкрепа на действията в моралната равнина.

В допълнение към тези традиционни средства е необходимо да се споменат средствата за директна комуникация: панаири, продажба чрез каталози, изложби, телемаркетинг.

Комуникационните канали трябва да работят заедно,и следователно е необходимо правилно да се разпредели бюджетът за комуникация между съобщенията въз основа на спецификата на продадените стоки и комуникационните задачи.

Системата за маркетингови комуникации има двеОсновните средства, които оказват най-голямо влияние върху резултатите от продажбите. Това е работата на персонала по отношение на лични продажби и рекламни канали. Стремейки се да използваме тези канали, е необходимо да разберем кога директните контакти са по-ефективни от рекламите.

Разбира се, личните продажби превъзходно рекламиратнейната ефективност. Но предимствата на рекламата в нейната стойност. В крайна сметка един контакт с публиката чрез реклама е многократно по-евтин от използването на лични контакти с потенциални клиенти.

Рекламата позволява кратък период от времеда комуникира с голям брой клиенти, докато дори най-продаваният е ограничен до часов кадър. В същото време, както се прилага към конкретен продукт с тесен кръг от потребители, ефективността на личните продажби е безспорно по-висока.

Системата на маркетинговите комуникации е aдвустранен процес. Той засяга потенциалната аудитория, като същевременно получава контраинформация за очакванията и реакциите на аудиторията. Единството на тези компоненти позволява да се постигне положителен ефект в продажбите.

  • Оценка: