ТЪРСИ

Общинска собственост

Общинска собственост, заедно собществени и частни, е една от основните им форми на собственост. В Русия тази разпоредба е залегнала в законодателството в Конституцията (чл.9, ал.2). Съгласно Конституцията общинските субекти са обект на правото на общинска собственост. Органите на местното самоуправление упражняват от тяхно име правото да използват, да притежават и да се разпореждат с този имот.

Общинската собственост се управляваадминистративно-териториални единици: градове, области, градове и др. Имотите са собственост на органите на местното самоуправление, жилищните фондове, нежилищните помещения, местните бюджетни фондове, извънбюджетните фондове, производствените предприятия, сектора на услугите, културните институции, образованието, здравеопазването и др.

Имотът на общинската собственост е фиксиранв голяма степен за общински предприятия или прехвърлени на общинските власти. В случай на прехвърляне на собственост върху предприятието се придобива правото на самоуправление на полученото имущество (правото на собственост е правото на стопанска дейност). Институциите получават право на оперативно управление на имота, фиксиран по тяхна сметка.

Общинска собственост от самото началосъществуването се характеризира с най-близката до населението организация, тъй като обслужва своите нужди и нужди, за да отговори на нуждите и нуждите на населението.

В исторически план общинската собственост се разширяванеговия състав и усложнява структурата на управлението. Първоначално само здравни заведения, включени в неговия състав, образованието, социалната сигурност, средства за комуникация, но с развитието на обществото и технологиите с изброените лица се добавят вода, elektrogazosnabzhenie, канализация, транспорт, жилища и нежилищни фонд, и така нататък. Д. В същото време непрекъснато се увеличава и обемът тази форма на собственост, подобряване на структурата и управлението на екип (винаги има нужда от повече квалифицирани специалисти за употреба).

Исторически е възникнала общинска собственосткато самостоятелен вид собственост, но се развива под натиска на държавните структури, като до известна степен ги подчинява. През последните години обаче има постоянна противоположна тенденция на постепенно освобождаване на общинската собственост от подчинение на държавата и нейното прехвърляне в юрисдикцията на местното самоуправление.

От държавна собственостобщината има следната особеност: експлоатацията й се характеризира с преследване на твърде тесни цели за подобряване на условията на живот на местните жители, подобряване на териториите на населените места. Държавната собственост се стреми да отговори на нуждите на всички граждани, независимо от местопребиваването им.

Общинска собственост върху земяПарцелът предполага правото на собственост, разпореждане и ползване на земята, която принадлежи на общината. Обекти на това право включват парцели, които са прехвърлени на RF или неговите субекти в общинска собственост или се считат за такива въз основа на федерални закони. Правото на собственост върху земя трябва да поддържа сертификата за собственост.

Общинска (комунална) собственостсъществува не във всички страни, а само в онези, където за появата му съществуват съответни исторически предпоставки. В Русия тя се счита на законодателно равнище като независима форма на собственост. То се отнася до имущество, принадлежащо към правото на собственост на градове, селски селища и общини.

  • Оценка: