ТЪРСИ

Офис мениджър. Официални задължения

В офиса "Office Manager" мнозинствотоработодателите виждат служител, изпълняващ доста широк спектър от отговорности. Целта на въвеждането на това звено в персоналната маса е да осигури непрекъснатото функциониране на кабинета или дори няколко служби, отговорни за това. Ако нямате нужда от обикновен секретар, отговарящ на повиквания, получаване на поща и посетители, тогава, разбира се, мениджърът на офиса е управител, тъй като този служител се нуждае от определени правомощия и власт. Без това той няма да може ефективно да изпълнява задълженията, които му бяха възложени.

офис мениджър

Като част от основната си задача списъкът наЗадълженията, които трябва да изпълнява управител на офис, трябва да обхваща поне пет области. В същото време трябва да се разбере, че кабинетът не е място, където се намира шефът, а място, където все още се изпълняват административни и управленски функции. Следователно, тяхното качество и график на изпълнение ще зависи от това как ще бъде изградена работата на офис мениджъра.

възобновете офис мениджъра

Ръководни задължения. Те включват планиране на работата на офиса, организиране на структурата, управление на служителите, въвеждане на корпоративна култура, разработване на политика за комуникация с контрагентите и наблюдение на спазването им.

Административни функции. Те обхващат организацията на офиса, установяването на взаимоотношения между услугите, разпределението на офис пространството между служителите.

Бизнес отговорности. Ръководителят на офиса трябва да организира закупуването на офис оборудване, офис, консумативи, домакински уреди. В допълнение, той трябва да осигури почистване на офис пространство, поддръжка на офис оборудване, навременно плащане на сметки за комунални услуги, наемане и др.

Контролни задължения. Тази област на дейност включва провеждане на одити, одити, инвентаризация на материални активи, документация.

Докладване. Те включват подготовката на отчетните документи (информация) за мениджъра.

мениджър на офиса

В зависимост от големината на организацията, товаслужител може да бъде отделен изпълнител с управленски правомощия (за малки фирми) и може да води цяла услуга. В същото време ръководителят на организацията трябва да разбере, че желанието да се универсализират служителите и да се вменят задълженията си, които попадат в компетенциите на други служби, невинаги е оправдано. Например, не трябва да зареждате такъв служител със счетоводство, управление на персонала и др. Това смесване обикновено оказва отрицателно влияние върху качеството на произведението. Причината за това е фактът, че тези отговорности са много по-широки от отговорностите за осигуряване на работата в офиса, те проникват в цялата организация като цяло. Следователно, когато се прави резюме, ръководителят на кабинета трябва да постави акцент върху трудовия опит и уменията в петте области на дейност, вместо да ги размива в твърде широка гама от отговорности, често не свързани с поддръжка на офиса. В същото време работодател, който търси квалифициран служител в тази област, не трябва да забравя защо се нуждае от този служител и не предлага излишни, несъществени изисквания.

  • Оценка: