ТЪРСИ

Помощник-адвокатът е най-интересната работа

Застъпникът в неговата дейност може да прибегне доработа на сътрудниците. Неговият асистент задължително трябва да бъде човек с по-висше, непълно, висше или вторично юридическо образование, което преди това е било несъстоятелно и напълно способно. Адвокатите не могат да извършват застъпническа дейност. Той трябва да изпълнява задачите, които му дава главата.

Помощник-адвокат
Задълженията на адвокат-адвокат включват: провеждане на бизнес кореспонденция, събиране и систематизиране на материали от нормативен и правен характер, изготвяне на необходимите процесуални документи, като искове, жалби, дела в съда, както и петиции, заявки и договори, събиране на необходимата документация. Тези документи трябва да бъдат проверени от адвокат и подписани лично. Асистентът на адвоката може да обобщи практиката на правоприлагането, да се запознае с материалите по граждански и наказателни дела в съдилищата, да присъства на предварителното разследване и да бъде в съда заедно с адвокат.

Адвокат по трудово правоотношение
Лице, което желае да бъде прието за длъжносттапомощник-адвокат, трябва да подадат молба за обучение на адвокат и да преминат сертификацията. Застъпничеството в лицето на работодателя сключва трудов договор с него, започва лично досие и работна книга. Получава специален сертификат. Неговата социална осигуровка е направена от такса на надзираващ се адвокат или фонд за адвокатско образование.

Всеки работен ден на асистента не е като другия. Тя може също да бъде нерегламентирана в зависимост от спешността на делата и степента на тяхното значение. Адвокатът може да представлява интересите на довереник в държавни и обществени организации по нареждане на адвокат и със съгласието на довереното лице. Той може да прекарва цял ден в кантората, работейки в правната система и да търси норми, които регулират конкретни граждански отношения, прочитайки законите, предвидени в законите, или може да пътува из целия град на посещение в много институции или организации. Адвокатът може да го накара да изпълни непланирани нареждания.

Помощник-адвокат Отговорности
Помощникът трябва да е внимателен,отговорни и внимателни, тъй като всяка малка грешка може да доведе до такива последици, които в бъдеще ще бъдат много трудни за решаване. Благодарение на работата си, той черпи знания от много области и може да го приложи на практика, развива цялостно и обогатява потенциала си. След година или две самият той може да стане адвокат.

Избиране на професията като професияадвокатът, адвокатът и неговият помощник помагат на хората да защитават правата си. И това е много интересна и разнообразна работа. Помощник-адвокатът трябва да бъде активен и да се стреми да постигне своя собствен, да разбере хората и да намери общ език с всички, да развие дисциплина и отговорност, да покаже гъвкавост при решаването на важни въпроси, да постигне цели в работата и в живота.

Понастоящем всеки от нас трябва да има минимални познания в областта на правото и да може да ги прилага, ако е необходимо.

  • Оценка: