ТЪРСИ

Описание на длъжността електроинженер, права и задължения

Най-важната позиция на длъжностната характеристикаЕлектрическият инженер е ясно дефинирано изискване за квалификация на бъдещ служител и по-конкретно елемент, който се отнася до екипа за безопасност на служителя. Добър специалист в своята област може гъвкаво и широко да мисли, използвайки солидна основа на знанието, получено в института. Основната задача в задълженията на електроинженера е да осигури надеждна и безпроблемна работа на обслужваното електрическо оборудване и устройства, както и стриктно спазване на правилата за защита на труда при експлоатацията на електрическите инсталации.

Професия електроинженер

описание на длъжност на електротехник
Изгражда се професията на енергиен инженерсилни познания по редица специализирани науки: математика, електротехника, физика, компютърни науки и технологии. Можете да отидете на електротехници в специализирани професионални личности и колежи. Диплома на електроинженер може да бъде получена в много висши учебни заведения в Русия. Освен това, както е известно, научно-техническият прогрес непрекъснато подобрява оборудването, оборудването, така че за специалист няма да е излишно да посещаваме курсове по профили. Важно е да можете да създавате творчески подход към решаването на най-важните проблеми и да мислите леко в трудни ситуации.

В работата на енергиен инженер,неочаквани проблеми, които изискват незабавно вземане на решения. Следователно, като се има предвид резюмето на електроинженер, работодателят предпочита висококвалифицирани и опитни специалисти, които са добре запознати с цялото електрическо оборудване на завода, инсталирането на оборудване, правилата за неговата работа и безопасността.

Общи разпоредби в инструкциите на инженер-енергетиката

правила за защита на труда при експлоатацията на електрически инсталации
Електрически инженер може да проектира системиелектрозахранване или проектиране на електрически машини и апарати, както и отделни части от индустриални инсталации. Тази професия е в голямо търсене в строителството. Специалистът трябва да може компетентно да проектира проект за електрозахранване на сгради и сгради и да управлява по-нататък изпълнението на неговия проект и да поддържа текущата документация. Работата на електроинженер е необходима при обслужването на сгради и съоръжения. При тези услуги специалистът трябва да следи функционирането на системите за доставка на енергия, да извършва корективна работа и да отговаря за предотвратяването на аварии и необходимите ремонти.

Образованието на електроинженер може да бъде професионално инженерно и техническо, като изискваният трудов опит е не по-малко от 3 години.

Изисквани изисквания за енергиен инженер

монтаж на електрическо оборудване
Описанието на длъжност на електроинженер обикновено включва следните задължения:

 • Проучване на регулациите, поръчките, поръчките, регулаторните и методологични материали за експлоатацията на енергийното оборудване.
 • Организация на енергийния сектор.
 • Проучване на перспективите за техническо развитие на фирмата.
 • Изследване на техническите характеристики, конструктивните особености, режимите на работа и правилата за работа на енергийното оборудване.
 • Извършвайте превантивна поддръжка и рационално използване на оборудването.
 • Избор на оптимални методи за монтаж, настройка, настройка на енергийното оборудване.
 • За извършване на инсталацията на електрическо оборудване.
 • Компетентно и навреме за подаване на заявки за енергийни ресурси, материали, оборудване, инструменти, резервни части.
 • Спазвайте правилата за поставяне в ремонт на дефектно оборудване.
 • Познайте основните елементи на производствената технология на организацията.
 • Организацията на труда не само по време на експлоатация, но и при модернизация, ремонт на енергийно оборудване.
 • Одобрен е вътрешният и чуждестранният опит в правилното функциониране на енергийното оборудване.
 • Бъдете наясно с тарифите за електричество.
 • Ясно знайте и следвайте правилата на вътрешния трудов ред.
 • Имат основите на организацията на работа в предприятието, икономиката.
 • Да изучава основните принципи на трудовото законодателство.

При липса на електроинженер, служителинструкцията се изпълнява от лицето, определено по реда, определен от работодателя. Той придобива всичките си задължения и права и също така отговаря за дейността си.

Инженер-енергетика - служебни задължения

задължения за електроинженер
Отговорности на електроинженер:

 1. Трябва да осигури компетентна работа, както и модернизация и навременна ремонт на енергийно оборудване, електрически мрежи, газопроводи и въздуховоди.
 2. Определете количеството гориво и енергийни ресурси, необходими за производствената дейност. Разработване на обосновки за техническа модернизация, реконструкция и развитие на енергийната икономика.
 3. Направете оферти за необходимитеоборудване, резервни части, материали. Извършване на изчисления, които са предназначени за набор от мерки за опазване на ресурсите. За проучване на организацията на необходимостта от термични, електрически ресурси.
 4. Изгответе графици, за да намалите енергийното натоварване, което се случва по време на пиковите часове на електропреносната мрежа, и да наблюдавате изпълнението на тези графици.
 5. Участвайте в приемането, тестванетоелектроцентрали и мрежи, монтаж на електрическо оборудване. Разгледайте причините за аварии в енергийното оборудване и разработете мерки за избягване на такива ситуации, създаване на безопасни условия на труд.
 6. Организира тестване и тестване на релейна защита.
 7. Извършва технически надзор, както и контрол върху електрическите, инструменталните и топлинните инженерни устройства, използвани в организацията.
 8. Да наблюдава и контролира спазването на инструкциите за експлоатация на електрическото оборудване.
 9. Подготвя и съставя необходимата документация за сключване на договори с различни организации.
 10. Осигурява съответствие с всички норми и разпоредби за защита на труда при експлоатацията на електрически инсталации и мрежи.
 11. Подгответе всички видове отчети за одобрените показатели и формуляри.
 12. Да изпълнява официални задачи на непосредствения началник.

Инженер-електроинженер: права

работа електротехник
Описанието на длъжност на електроинженер обикновено предписва следните права:

 1. Запознаване с проектите за решенията на ръководството на организацията, които се отнасят до нейната дейност.
 2. Да представят и представят за разглеждане от ръководството на организацията своите предложения по въпросите за подобряване на работата.
 3. Идентифицирайте и съобщете на непосредственото сиръководител на всички установени недостатъци в дейностите на организацията, създадени в хода на изпълнението на служебни задължения, както и да разработи и въведе решения за тяхното премахване.
 4. Независимо да изискват документи и информация, които са необходими за изпълнение на служебни задължения.
 5. Независимо да включват експерти в решението, възложено им задачи.
 6. Да изиска от властите да му окажат съдействие при изпълнение на официалните му права и задължения.

Каква е отговорността на електроинженера?

Енергийният инженер трябва да има технически нагласи, да има добре развити фини двигателни умения, да има внимание, отлична визия, отговорност.

Описанието на длъжност на електроинженер обикновено предписва отговорността за:

 • Неизпълнение, небрежно изпълнение на директни трудови задължения.
 • Частично или пълно неизпълнение на текущите поръчки, инструкции и разпореждания на ръководството на организацията.
 • Нарушение или неспазване на вътрешните правила на организацията, неспазване на трудовата дисциплина.
 • Неспазване на правилата за безопасност.
 • Да причини материални щети на предприятието.
 • Престъпления, възникващи в хода на работа.

При желание работодателят може да разшири списъка на отговорностите на служителя в рамките на ограниченията, определени от законодателството на Руската федерация.

Място на работа

резюме Електрически инженер
Понастоящем се изисква електроинженери правилно платена работа. Специалисти от този вид се изискват във всяка строителна фирма, в сферата на жилищните и комуналните услуги, в различни организации и предприятия и накрая във всяко населено място има организация, отговорна за градската или селската електроенергия. Където има електричество, имате нужда от електротехник. Заплатата на специалист от този вид е средно 25-70 000 рубли, в зависимост от неговата категория, трудов стаж и организация.

Перспективи за професията

Перспективи за тази професия за бъдещетоса достатъчно стабилни. Това се дължи на факта, че количеството електрическа енергия, потребявана от човечеството, нараства всяка година. Така че, докато хората превключат към друг вид енергия, което е много малко вероятно през следващите десетилетия. От това следва, че работата на електротехниците няма да бъде кратка за дълго време.

Характеристики на професията енергиен инженер

инженер-електротехник образование
Да предположим, че дежурен инженер на енергияе на превключване на контролния панел на станцията. Той запазва контрола върху начина на работа на електрически съоръжения, изхвърлят, ако е необходимо, да се спре на оборудването или оперативно превключване във веригата, и така нататък. D. В този момент идва информацията, която излезе от сградата е важен и сложен апарат, като ключ за високо напрежение. В този случай, професионалиста на бизнеса ще се уверите, че този неуспех не нарушава нормалната работа на инсталацията като цяло. Duty инженер трябва бързо да вземе правилното решение. Той ще направи необходимото ключа за локализиране на аварията.

Електроинженерна диплома
За да се справят с такива сложнизадачите на електроинженера трябва да са напълно наясно как функционира електрическата верига на даден обект и също така да могат да си представят възможните последици, които могат да възникнат от некомпетентните му действия.

 • Оценка: