ТЪРСИ

Данъчна служба на Руската федерация: структура и основни функции

Данъците като централна институцияформирането на бюджетни приходи няма толкова дълга история (до 200 години). Произходът на тази наука се е появил през 16 век, но е бил основно развит в Русия в началото на 18 век. И този импулс беше публикуването на наредби за събиране на данъци по време на управлението на Петър I.

Структура на данъчните власти

данъчна служба
Данъчната служба на Руската федерация има вертикална структура,който осигурява подаване отдолу нагоре. Нейни съставни елементи са: Централният служебен апарат, междурегионалните, териториалните органи (областно ниво) и инспекциите на дистрикта.

Централният орган включва структурниподразделения (управление), които се подразделят, за да изпълняват основните функции. Например, това е управлението на данъчния контрол, управлението на големи платци и т.н.

Този публичен орган е подчинен на Министерството на финансите на RF. Тя включва следните подчинени организации:

- Център за изследвания и развитие;

- Институт за развитие;

- образователни и терапевтични институции.

Териториалните органи могат да включват:

- управление на данъчната служба за субектите на Руската федерация;

- Междурегионален инспекторат на данъчната служба;

- инспекции на областно и междурегионално ниво.

Основни функции на данъчните органи

Официален сайт на данъчната служба
Федералната данъчна служба еструктурата на изпълнителните органи, които изпълняват функциите по контрола и надзора на спазването на съответното руско законодателство, надеждността на изчисляването и пълнотата на плащането на задължителните плащания към бюджета, както и спазването на валутно законодателство. Функцията на тази услуга включва администриране на производството и оборота на тютюн, алкохол и продукти, съдържащи алкохол.

Тези органи извършват държавна дейнострегистрация на стопански субекти под формата на юридически и индивидуални предприемачи. В случай на фалит на данъкоплатците, данъчната служба представлява държавата с искания за плащане на парични задължения и други плащания.

Управление на данъчната администрация

Ръководителят на този орган е назначен и освободен от правителството при подаване от Министерството на финансите на Руската федерация.

федерална данъчна служба
Той отговаря за пълното и своевременно изпълнение на функциите и задачите, възложени на услугата.

Федералната данъчна службаръководството има и заместник-началници, които се назначават и освобождават от министъра по номинацията на вече назначения ръководител на централната власт.

Основни задачи

Данъчната служба трябва да изпълни основната задача- мониторинг на спазването на данъчното законодателство, надеждността на изчисленията и навременността на плащането на задължителните плащания, които са регламентирани от съответното руско законодателство. Не трябва да забравяме и за валутния контрол, който се извършва и в съответствие с действащите нормативни документи за регулирането на тази сфера.

Данъчната служба, в допълнение към спазването на настоящитетрябва да води регистър на икономическите субекти в съответствие с установената процедура, да информира платците за промени в нормативните актове, реда за изчисляване и заплащане на такси безплатно. Ако платецът има надплащане по личната си сметка (надплатени суми), данъчната администрация ще ги върне или компенсира. Задължението на този орган е да спазва данъчната тайна.

Официален сайт на данъчната служба

Във връзка с постоянните промени в руското законодателство, данъкоплатците просто нямат време да следват иновациите.

Федерален данъчен инспекторат
Ето защо, във функционалните отговорности на товаорган е своевременното актуализиране на регулаторната база данни. За да се улесни този процес, ръководството беше инструктирано от съответното структурно звено да създаде официален уебсайт на данъчната служба (nalog.ru). Този ресурс е достатъчно ефективен инструмент за провеждане на успешна данъчна политика на територията на Русия. С негова помощ данъкоплатците са запознати с новините в областта на данъчното облагане, спорни въпроси се решават, се предоставя пълна информация за приключването и процедурата за подаване до отчетните органи, декларирайки приходите. Също така на този сайт е регистрирана както юридически лица, така и физически лица.

На страницата на ресурсите, можете да намерите контакт номера, адреси и друга информация за функционирането на структурните подразделения и служби.

Взаимодействие с данъкоплатците

Данъчната служба, както е посочено по-горе, изпълнява фискални функции. В допълнение към предоставянето на административни услуги, нейните задължения включват наблюдение на спазването на съответното законодателство.

данъчна проверка
За качествено изпълнение на последните функции има отдели за данъчен контрол, известни като одит.

Отговаря за инспекциятафедерална данъчна служба на областно ниво. Въпреки това, съществуват определени правила - цялостни документални проверки на търговски дружества не трябва да се провеждат повече от веднъж годишно. Според резултатите от тези инспекции разкри някои нарушения се провеждат допълнителни данъчни задължения, които платецът е длъжен да внася в бюджета.

  • Оценка: