ТЪРСИ

Основни принципи на управлението

Основните принципи на управление са общи правилауправление. Те принадлежат към категорията на универсални, спазването на които трябва да поведе отбора към общата цел: просперитета на компанията, бизнеса, организации или други структури. Те са ориентир за мениджъри, които ще ви подкани да ги изберете с най-универсалната стратегия за постигане на целите.

Принципи на стратегическото управление

Тук ние изброяваме основните правила, които служителите на организацията трябва да следват, за да постигнат своите цели.

 1. Единична посока. Това означава, че група служители трябва да имат ясна представа за общата цел и интереси.
 2. Доминиращото развитие. Представянето на перспективите за растеж е още една важна точка в стратегическото управление. Тук служителите виждат процент на печалба и технология и на тази основа представляват най-важните области на управление.
 3. Scientific. На този етап се прилагат ситуационните и системни подходи. Въз основа на научните познания се избират най-оптималните начини за изпълнение на зададените задачи.
 4. Подчиняване на личните интереси на общото. Тук се разглежда йерархията на интересите: стремежите и интересите на един служител или група не трябва да бъдат по-значителни от организационните.
 5. Икономиката. Тук решаването на проблемите възниква въз основа на оценка на наличните ресурси и в зависимост от това се избира метод за тяхното решаване.
 6. Разделение на труда. Мениджърът трябва да постави пред организацията два вида задачи: краткосрочен (изисква се малко време за изпълнение) и стратегически (което в крайна сметка води до рентабилност). Една група хора работи по първата категория, а другата по втората.

Принципи на финансовото управление

Този отрасъл на управлението се основава на 4 принципа:

 1. Планиран. Той е в планирането на ресурси (материални, трудови и финансови), за да ги балансира.
 2. Насочване по ориентация. Тук са изброени целите на организацията: например в страни с слабо развита икономика основната и почти единствена цел е рентабилността и производителността, а в страните с развитите икономики в допълнение целта за спазване на отговорността към обществото е много важна.
 3. Разнообразяване. Това предполага многостранно производство и осигуряване на различни комбинации от стоки.
 4. Стратегическа ориентация. Тук се има предвид, че основните цели на организацията не трябва да са в противоречие с метода за постигането им.

Основни принципи на управлението: научна и творческа работа

Управлението на сложна структура предполагаНеобходимостта от периодично приемане на нестандартни решения, основани на интуиция. Несъмнено по-голямата част от решенията трябва да бъдат научно обосновани, но когато не могат да бъдат реализирани, се използва творчески подход.

Основни принципи на управлението: специализация и универсалност

Тя също така се занимава с вземането на решениязадачи: от една страна, всеки проблем трябва да бъде придружен от индивидуален подход, а от друга страна, всяко решение в рамките на организацията трябва да се основава на общите принципи на нейното функциониране.

Основни принципи на управление: последователност, приемственост и конкуренция

 • Пореден. Това е много важен принцип, спазването на който гарантира своевременно изпълнение на задачите и предотвратява объркване в работата.
 • Непрекъснатост. Тук е показана взаимовръзката на някои проекти с други. Например, изпълнението на една поредица от задачи ни позволява да изпълним следващата серия и така, с помощта на този принцип, се получава непрекъснат растеж.
 • Конкуренция. Тук има мотивация служителите да изпълняват не само повече работа, но и по-високо качество. Тя трябва да бъде насърчавана чрез материални и морални средства.

 • Оценка: