ТЪРСИ

Предприятие - печалба - рентабилност

Организация на бизнеса в условията на пазарна икономикае насочена към реализиране на печалба, която е основният индикатор, отговорен за ефективността на предприятието. Всъщност става дума за рентабилност, която е съотношението между печалбата и разходите на единица продукция. Доходността може да бъде изчислена за различни сфери на бизнеса, като доходността на персонала, което показва ефективността на служителя във връзка с ресурсите, изразходвани за това под формата на гащеризони, социален пакет, организацията на работното място и др.

Доходността и рентабилността са взаимосвързани,защото втората може да послужи като средство за повишаване на първото и да посочи проблемите на компанията. Освен това печалбата дава възможност за провеждане на различни стимулиращи мерки, развитие на бизнеса и др.

Рентабилност в търговията на дребно, нейнатаобщата стойност се определя от съотношението на размера на печалбата към оборота за определен период от време. Но в този случай се взема предвид печалбата, получена изключително от продажбата на стоки, без да се вземат предвид другите разходи, т.е. ние говорим за нивото на рентабилност на продажбите. Европейските икономисти използват годишното съотношение на печалбата за по-точна оценка.

В световната практика рентабилността е цялостна системапоказатели, които позволяват да се опишат финансовите и икономическите резултати на предприятието. В тази система числителят ще бъде салдото и нетната печалба или печалбата от продажбата на стоки.

Рентабилността и рентабилността играят важна роляпри анализиране на рентабилността на продажбите, когато оценката на рентабилността за конкретни стоки или редица стоки. Това е необходимо, за да се установи по-точно ефективността на дадена област на предприятието и да се определи рентабилността на такива основания. В хода на анализа се идентифицират стоки, които имат ниска, висока и нерентабилна конкурентоспособност на всяка от стоките, което в резултат позволява да се вземат мерки за увеличаване на рентабилността и увеличаване на производството на високо конкурентен продукт.

Ефективността на бизнеса не може да бъдесе определя от това колко е рентабилността на сделката, в съответствие с нейната идея или степен на рентабилност. За тези цели използвайте такъв показател като нивото на рентабилност. В този случай рентабилността е комбинация от две понятия:
- рентабилност като качествено количествен показател,
- рентабилност - икономическа категория.

Нивото на рентабилност е важно не самоза лидерство, но и за работници. За тях това е показател за стабилност и доверие в бъдещето. Ето защо е препоръчително да се плащат допълнителни премии и награди за служителите на предприятието. Това от своя страна стимулира положителната мотивация за по-нататъшна работа.

Също толкова важен е и индикаторът за управление,особено на акционерното дружество. В този случай за всеки акционер или собственик е рентабилността на сделката (т.е. парите, допринесени за развитието на предприятието от един собственик), тъй като за тях коефициентът е гарант за коректността на инвестицията на финансови активи. Доходността на сделката предполага не само получаването на добри дивиденти, което е от полза за собствениците, но и за ръководството, което иска да постигне съгласие за въвеждането на нови финансови разходи за закупуване на оборудване, създаване на нови работни места и т.н.

Една от най-важните области на работа на едно предприятиее определянето на рентабилността на персонала. Според статистически оценки, само 20% от служителите въвеждат основните доходи, както и всички други участници в процеса, въпреки че те изпълняват своите функции, но са по-малко важни. От тази периферна връзка трябва да се отървем от време на криза. Като цяло рентабилността на персонала трябва да включва оценка на резултатите на служителя във връзка с разходите за поддържането му.

Обобщено, може да се каже със сигурност, че рентабилността е изключително важен показател, отговорен за ефективността на отделните бизнес елементи.

  • Оценка: