ТЪРСИ

Искане по договора за услуги

Всеки договор съдържа не само предписанотоправата, но и отговорностите на всяка от страните. Често има случаи на нарушение на една от страните, поети по силата на договора за изпълнение на задълженията, или те се извършват неправомерно. Нарушенията могат да настъпят както от страна на купувача, така и от страна на доставчика (услуги или стоки).

Искът е документ, на базата на койтоРазрешаването на споровете се извършва в рамките на предварителния ред. В този случай увреденото лице представя на контрагента изискването да изпълни, измени или прекрати съществуващия договор, както и да компенсира направените загуби или плащането на санкции.

Твърдението по договора не е справедливоподценени от много мениджъри и предприемачи и документират. Тъй като квалифицирано и своевременно писмено искане по договора дава възможност да се избегне съдебен процес и да се спестят съдебни разноски. Доверете се на изготвянето на такъв документ трябва да са само грамотни хора.

Предявява се искразбирайте контрагента, какви нарушения на договора причиняват неудовлетворението ви, а също така ви позволява да обосновете вашите изисквания и да посочите намеренията си по отношение на тази ситуация. Той също така посочва предполагаемо излизане от тази ситуация. Искането за договор за услуги следва да доведе до диалог, за да се решат съществуващите проблеми, вместо да се объркат. В писмото за иск е важно не само съдържанието, но и времето, времето на посоката му.

Не бива да се отлага товадокумент. Твърдението се изготвя и изпраща по договора за услуга веднага след откриването на нарушения на правилата, предвидени в договора. В противен случай ще пропуснете времето, което може да доведе до невъзможност за коригиране на установените нарушения. Твърдението по споразумението за услуги трябва да бъде направено в писмен вид, тъй като по-късно лесно можете да докажете, че сте направили всичко възможно, за да намалите щетите за вас. Когато пишете, не забравяйте да посочите времето, през което искате да получите отговор, за предпочитане в писмен вид, където вашите контрагенти ще предпишат евентуални крайни срокове за коригиране на съобщените нарушения.
Искане за уреждане на различия между контрагентите задължително:

  • ако такава процедура е установена от федералния закон;
  • ако процедурата по исковете е предвидена в сключения договор.

Искът по договора за услуги, както и,договорът по договора е съставен в произволна форма, тъй като няма правно фиксирана форма. Но всеки от тях трябва да съдържа изброената информация.

  • Специфични изисквания към съдържанието
  • Ако е необходимо, посочва размера на вземането, както и изчисленията му.
  • Ако срокът за разглеждане на искането писмо които не са предвидени в договора, е необходимо този срок да бъде посочен в текста на искането По-правилно е да посочите крайния срок за изпълнение на договорните задължения или плащането, а не крайният срок за отговор на изпратеното писмо за искане.
  • Специфични обстоятелства, обосноваващи изискванията във връзка със съответното законодателство.
  • Списък на документите, приложени към исковата молба и друга информация.

Договор за рекламация, както и другиПисмена жалба трябва да бъде съставена и изпратена на контрагента в сроковете, посочени в договора. В същото време е необходимо да се приложат необходимите копия от документи, които да потвърдят подадените искания

Писмото за искане трябва да бъде подписано от SP,Директор или негов заместник и изпратени по пощата с получаването на документ, потвърждаващ посоката (за предпочитане, ако писмото е изпратено с уведомлението за получаване).

  • Оценка: