ТЪРСИ

Ниво на рентабилност

В днешния свят има много предприятияи всяка година броят им бързо нараства. Основната цел на всяко юридическо лице (или частния предприемач) е да получи възможно най-голяма печалба, а разходите трябва да бъдат минимални. Такъв постулат е основа за развитието или по-нататъшното разширяване на производствените дейности на всяко предприятие без изключение.

За да организирате правилно вашия бизнес, трябваразгледа икономическите показатели следят отблизо финансовото състояние, както и внимателно и правилно планиране на производствените дейности на фирмата, само че ще бъде в състояние да реализират максимална печалба. нивото на доходност - е общ показател за ефективната работа на предприятието, което се отразява на рентабилността на някои основни показатели. Ако сумата на приходите може да обхване не само разходите за внедряване и производство, но също така представлява печалба, компанията се счита за икономически ефективна.

Въз основа на показателите за рентабилностструктура, можете да оцените финансовите резултати и в крайна сметка ефективността. Те измерват рентабилността на едно предприятие от различни позиции, но се групират според интересите на участниците на пазара. Нивото на рентабилност просто се отнася до такива показатели и отразява работата на всички аспекти на предприятието. Общо има четири основни групи от видовете показатели за успешна дейност - рентабилност на активите и производствените активи, рентабилността на предприятието и продуктите.

Анализирането на нивото на рентабилност е леснода определи какъв вид дейност осигурява най-големите приходи и, напротив, какво причинява загуби. В съвременния свят такова определение е изключително важно, тъй като финансовата стабилност на юридическото лице зависи от концентрацията и специализацията на производството.

Най-качественият и обобщаващ показателефективността на предприятието се счита за рентабилността на производството. Този показател измерва размера на фиксираните и циркулиращите активи с получената печалба с тяхна помощ. Тези средства и се наричат ​​неговата цена, колкото по-ниска е тази цена, толкова по-голям е ефектът от функционирането на предприятието. Изчислете нивото на рентабилност на производството може да се използва проста формула - да се раздели печалбата на Pv в общата сума на всички разходи за OS и PF.
Urp = Pv / (OC + OV)
Където Рч - сумата на печалбата, ОС - сумата от активите в обращение, и ОФ - сумата на основния капитал.

От тази формула става ясно какво е товафактор за нейния растеж. Високата печалба се подкрепя от ниската цена на дълготрайните активи и оборотния капитал и ефективността на тяхната работа. В резултат на това максималната рентабилност на производството и съответно икономическата ефективност на предприятието.

Колко печеливш и ефективен е фирматаоперативната дейност, показва рентабилността на продажбите. Нивото на рентабилност на продажбите се изчислява по следната формула - съотношението на оперативната печалба на фирмата Pch към постъпленията от продажбата на продуктите В
Рч = Пч / В * 100%
Където RF - рентабилността на продажбите е нетна, а Pv - печалбата на предприятието е чисто.

Нивото на рентабилност е един от най-добритемеханизми за определяне на финансовата, инвестиционната и оперативната ефективност на производството. То помага да се установи печалбата на фирмата от всяка рубла, инвестирана в активи. По време на своето поведение е лесно да се открият отговорите на всички въпроси относно основната дейност на фирмата, независимо дали става дума за производство, продажба на стоки или услуги и произведения.

В днешния свят, без да се изясни това изключително важнокоефициент е невъзможно да се разкрие реалното финансово състояние на всяко предприятие и ефективността на използването на неговите основни производствени части. Следователно, трябва да знаете как да определите всички икономически показатели, за да създадете правилно мнение за неговата работа.

  • Оценка: