ТЪРСИ

Качество на стоковата дистрибуторска мрежа като характеристика на търговското предприятие

Появяват се общи характеристики на търговското предприятиеот факта, че тъй като основното условие за продажбата на продукти, характеризиращо се по-специално с непрекъснат производствен процес или със значителен фактор за сезонност, е стабилността на вземането на проби, субектите от разпределителната мрежа (наричани по-долу "TPS") трябва да спазват установените обеми на квотната извадка. На първо място, компанията майка се интересува от стабилен поток от оборотен капитал, натрупването на големи запаси от продукти в период на падащо търсене може да доведе до значителен недостиг на оборотен капитал. В зависимост от наличието на недостиг на продукти през сезона, НКК като характеристика на търговско предприятие трябва да формира стратегически запас, а в периода на сезонно отпадане да регулира собствените си инструменти за маркетингова политика.

За да се избегне отрицателната конкуренция, катомежду конкуриращите се организации и между субектите на техните собствени TPS, ценовото равнище, определено от компанията-майка и прилагано от субектите на TPS, трябва да бъде същото. В противен случай може да възникне ситуация, когато различни субекти от дистрибуторската мрежа в един регион могат да продават продукти на различни цени, което ще доведе до неудовлетвореност на потребителите, възможно нарушение на основната област на отговорност и адекватни контрамерки на конкурентите. По-специално, е необходимо стриктно спазване на ценовата политика, когато предприятието декларира тезата, че темите на собствения си TPS се прилагат на цени на производител. Характеристиките на търговското предприятие следва също така да отчитат, че успешното провеждане на икономическа дейност поради спецификата на продуктите и структурата на местното потребление може да се дължи на наличието на търговски и складови площи в предприятието TPS, както и на специално оборудване и съоръжения. Комплексната организационна и икономическа характеристика на търговското предприятие се основава на твърдението, че наличието на развита инфраструктура в обект на TPN му позволява да генерира много конкурентни предимства:

1) формирането на оптимален диапазон за цялата продуктова гама, поради което потенциалните и реалните потребители ще могат да извършват сложни покупки;

2) възможността за продажба на редица подобни продукти на други фирми и компании;

3) възможността за създаване на стратегически запас от готови продукти в очакване на период на активно сезонно търсене;

4) осигуряване на оперативно планиране на производствените дейности;

5) наличието на доставка на продукта на потребителя при условия на DDU;

6) създаване на условия и възможности не само за търговия на едро, но и за търговия на дребно, създаване на благоприятен образ на предмета на ТПН и дружеството майка;

7) характеристиката на търговското предприятие предвижда осъществяването на стратегически инвестиции в недвижимо имущество, което формира дългосрочната конкурентоспособност на предприятието.

При формиране на вътрешни продажни цени или засубектите на ТПН, действащи на определена територия, задължително се прилагат принципите за ценообразуване, приложими в региона, и директивите на съответните министерства и ведомства. Ако обектът на TPN е в чужбина, ценовата му политика не бива да нарушава законите на страната. Характеристиката на едно търговско предприятие предвижда, че основният принцип при организирането на TPN е регионалното разделение на функционирането на обектите на TPN. На практика такъв термин се използва като област на първостепенна отговорност, което означава географски или административен район, в рамките на който дадена единица на TPN може да осъществява своята дейност.

  • Оценка:
  • ЧЕТЕТЕ ТЕМА