ТЪРСИ

Финансов ливъридж

Финансов ливъридж или, както се нарича,Финансовият лост е определена връзка на допълнителния капитал към собствените финансови ресурси на компанията. Този индикатор ви позволява да оцените степента на стабилност и риск на компанията. Ако стойността му е по-малка, толкова по-твърда е фирмата в настоящите пазарни условия. Въпреки това способността да се заемат означава, че за всяка компания може да се намери решение на възникналите проблеми и да се получи допълнителна печалба, т.е. увеличаване на рентабилността.

Името на този термин дойде при насАнглийски, думата "ливъридж" може да бъде преведена като лост или средство за постигане на резултат. Това е сигурен фактор, леко колебание в него има значителен ефект върху показателите, които са свързани с него.

Привличането на заемния капитал винаги е свързано сопределена част от риска. Защо фирмите отиват за това, защото можете напълно да управлявате собствените си средства? Фактът е, че финансовият ливъридж ви позволява да получите допълнителна печалба, при условие че рентабилността на общия капитал е по-голяма от рентабилността на кредита. Колкото повече капитал е на разположение на топ мениджърите на фирмата, толкова по-голям е обхватът на инвестиционните възможности. Независимо от това, винаги трябва да се помни, че за разлика от дивидентите плащанията за използване на привлечени средства трябва да се извършват своевременно и изцяло.

Коефициентът на финансов ливъридж се изчислява по следната формула:

KPL = NS / SC, където

NZ - нето получени заеми;

SS - собствени средства.

Нетният заем е съвкупната сума на банковите заеми и овърдрафтите, нетно от парични средства и други ликвидни активи.

Собствените средства са суматаиздаден и платен акционерен капитал, изчислен по номиналната цена на акция, плюс неразпределена печалба и други натрупани резерви, заедно с допълнителен капитал, ако такъв е наличен от предприятието.

Коефициентът, който определя финансовия ливъридж, често се изчислява, като се използва моделът с 5 фактора:

KFL = (привлечен капитал / общи активи): (дълготрайни активи / активи): (текущи активи / дълготрайни активи): (стойност на собствения оборотен капитал /

В руската теория финансов ливъридж, в зависимост от източника на данни, се оценява по един от няколко метода:

1. Съгласно счетоводните данни.

В този случай, само в дългосрочен планзаеми и краткосрочни заеми не се вземат предвид. Критичната стойност на коефициента е равна на една, а нулевата стойност показва, че предприятието управлява главно собствени средства.

2. Въз основа на данъчни отчети (отчет за приходите и разходите).

При този метод се използват две формули, в зависимост от това дали има исторически данни за изчислението. Ако е така, изчислението е, както следва:

PL = ΔPP / ΔОП, където

FL - финансов ливъридж;

ДЧП - промяна на нетната печалба;

ДОП - промяна в оперативната печалба.

Ако няма налични исторически данни, се използва следната формула:

DFL = OP / (OP-P), където

DFL - финансов ливъридж;

ОП - оперативна печалба;

P - размерът на лихвите по заеми и заеми.

Минималната стойност на показателя, изчислена по тази техника, е една.

3. Въз основа на методически препоръки.

В този случай сумата на всички пасиви, независимо от периода, е включена в състава на записания капитал.

Ефектът от финансовия ливъридж е друг важен параметър, който позволява да се направи количествена оценка на използването на привлечените средства. Тя се определя по следната формула:

EFL = (1 - NP) * (KR - CK) * 3K / CK, където:

EFL - желаният ефект на финансовия ливъридж,%;

NP е десетичният израз на ставката на данъка върху дохода;

KR - коефициентът на рентабилност на всички активи на дружеството,%.

Ck е средният лихвен процент по кредита,%.

ZK - стойността на привлечения капитал.

SC - стойността на собствения капитал.

  • Оценка: