ТЪРСИ

Видове капитал като показатели за финансовата стабилност на предприятието

Има голямо разнообразие от класификациикапиталът, например, е разделен на физически и човешки, постоянен и променлив, задължителен, допълнителен и резервен. Но в условията на пазара капиталовите типове имат само две основни форми, които определят развитието на основните сектори на икономиката. Това е реален и финансов капитал.

Видове капитал
Истинският капитал се формира директнопредприятие. Това е колекция от всички активи и е необходимо да се осигурят производствените дейности и развитието на компанията, за да се постигне печалба.

Видовете капитал на предприятието също могат да бъдатосновни и по договаряне. Дълготрайните активи включват материални и нематериални активи. За да го класира като дълготрайни материални активи под формата на машини и съоръжения, сгради и съоръжения и други видове, които са включени в цената на произведените детайли по-нататък амортизация. Нематериални активи - е интелектуална стойност на предприятието, например, придобита технология или софтуер, изобретението се поддържа от патент не са наистина осезаема форма, но са от особено значение за процеса на производството и създаване на продукти, така че те също са активите и са включени в цената на стоките под формата на части.

Работният капитал на предприятието е суровина, материали и други видове материални активи, които се приписват на стойността на стоките в пълен размер, което е необходимо за тяхното производство.

Капиталът на предприятието може да бъде изразен в парична стойностформа. Част от капитала отразява стойността на фиксирания и оборотния капитал, а другата част е под формата на неразпределена печалба и средства по сметката. За сметка на печалбите могат да бъдат създадени други видове капитал, като резерв или застраховка.

инвестиране на капитал и неговите видове
За да бъдат планирани предприятиятаразработени, създадоха инвестиционни проекти, които изискват определени инвестиции. В този случай капиталовите инвестиции са важни и техните видове са разделени на две категории, които се различават една от друга по източници на финансиране: собствени и взети назаем. Инвестициите могат да включват такива видове капитал като реални и финансови. В повечето случаи инвестирането се извършва с финансов капитал, но в някои случаи е по-ефективно да се използва реална, например под формата на договор с потенциален инвеститор за доставката на необходимото оборудване.

Предприятията предпочитат да бъдат финансовинезависими, но някои големи инвестиционни проекти за тяхното успешно и навременно изпълнение изискват значителен допълнителен капитал. Показателят за съотношението собствен и привлечен капитал е финансов ливъридж, той представлява степента на финансова зависимост на дружеството.

видове капитал на предприятието
Всички видове капитал отразяват реалната стойност на предприятието и неговата привлекателност за инвеститора.

  • Оценка:
  • ЧЕТЕТЕ ТЕМА